گاز طبیعی E-Mini

E-Mini Natural Gas
نرخ فعلی:: 5.068 36.05
بازار نفت آمریکا

نرخ فعلی: : 5.068 36.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.068 36.05

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار نفت آمریکا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گاز طبیعی E-Mini در روز جاری

۰۲:۵۵:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
5.068 02:55:29 1.36 36.68% 1.343 36.05% 1.343 36.05% 0.936 1.068
3.708 02:54:44 - - 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.708 02:54:44 1.36 36.68% 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
5.068 02:53:45 1.36 36.68% 1.343 36.05% 1.343 36.05% 0.936 1.068
3.708 02:51:52 - - 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.708 02:51:51 1.36 36.68% 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
5.068 02:48:17 1.36 36.68% 1.343 36.05% 1.343 36.05% 0.936 1.068
3.708 02:46:44 - - 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.708 02:46:30 1.36 36.68% 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
5.068 02:44:18 1.36 36.68% 1.343 36.05% 1.343 36.05% 0.936 1.068
3.708 02:40:51 - - 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.708 02:40:38 0.002 0.05% 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.71 02:37:53 - - 0.015 0.40% 0.015 0.40% 0.422 0.29
3.71 02:37:51 0.002 0.05% 0.015 0.40% 0.015 0.40% 0.422 0.29
3.708 02:36:45 0.002 0.05% 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.71 02:35:51 0.002 0.05% 0.015 0.40% 0.015 0.40% 0.422 0.29
3.708 02:29:50 0.002 0.05% 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.71 02:27:48 - - 0.015 0.40% 0.015 0.40% 0.422 0.29
3.71 02:27:47 0.002 0.05% 0.015 0.40% 0.015 0.40% 0.422 0.29
3.708 02:24:26 0.002 0.05% 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.71 02:23:44 - - 0.015 0.40% 0.015 0.40% 0.422 0.29
3.71 02:23:44 0.002 0.05% 0.015 0.40% 0.015 0.40% 0.422 0.29
3.708 01:59:52 - - 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.708 01:59:37 0.022 0.59% 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.73 01:58:19 0.022 0.59% 0.005 0.13% 0.005 0.13% 0.402 0.27
3.708 01:55:47 - - 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.708 01:55:46 0.022 0.59% 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.73 01:54:18 0.022 0.59% 0.005 0.13% 0.005 0.13% 0.402 0.27
3.708 01:53:44 - - 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
3.708 01:53:42 0.022 0.59% 0.017 0.46% 0.017 0.46% 0.424 0.292
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی