خبر

نفت برنت

Brent Oil
نرخ فعلی:: 87.38 -
بازار جهانی

نرخ فعلی: : 87.38 -

واحد حجمی : بارل

نرخ فعلی: : 87.38 -

واحد پولی : دلار

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار جهانی

واحد حجمی : بارل

نوع بازار : بازار جهانی