نفت برنت (بازار آمریکا)

Crude Oil Brent
نرخ فعلی:: 84.14 1.02
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 84.14 1.02
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 84.14 1.02
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی

نفت برنت (بازار آمریکا) در روز جاری

۱۴:۳۰:۴۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
84.14 14:30:40 0.04 0.05% 0.86 1.02% 0.79 0.94% 0.82 0.86
84.18 14:29:25 0.04 0.05% 0.82 0.97% 0.75 0.89% 0.78 0.82
84.14 14:27:28 0.05 0.06% 0.86 1.02% 0.79 0.94% 0.82 0.86
84.19 14:26:26 0.03 0.04% 0.81 0.96% 0.74 0.88% 0.77 0.81
84.22 14:25:30 0.08 0.10% 0.78 0.93% 0.71 0.84% 0.74 0.78
84.14 14:24:32 0.05 0.06% 0.86 1.02% 0.79 0.94% 0.82 0.86
84.19 14:21:31 0.05 0.06% 0.81 0.96% 0.74 0.88% 0.77 0.81
84.14 14:20:35 0.05 0.06% 0.86 1.02% 0.79 0.94% 0.82 0.86
84.19 14:18:27 0.01 0.01% 0.81 0.96% 0.74 0.88% 0.77 0.81
84.18 14:17:27 0.06 0.07% 0.82 0.97% 0.75 0.89% 0.78 0.82
84.12 14:16:30 0.07 0.08% 0.88 1.05% 0.81 0.96% 0.84 0.88
84.19 14:15:36 0.05 0.06% 0.81 0.96% 0.74 0.88% 0.77 0.81
84.24 14:13:27 0.06 0.07% 0.76 0.90% 0.69 0.82% 0.72 0.76
84.18 14:12:29 0.06 0.07% 0.82 0.97% 0.75 0.89% 0.78 0.82
84.12 14:11:28 0.07 0.08% 0.88 1.05% 0.81 0.96% 0.84 0.88
84.19 14:08:31 0.05 0.06% 0.81 0.96% 0.74 0.88% 0.77 0.81
84.24 14:06:34 0.12 0.14% 0.76 0.90% 0.69 0.82% 0.72 0.76
84.12 14:05:36 0.07 0.08% 0.88 1.05% 0.81 0.96% 0.84 0.88
84.19 14:03:42 0.05 0.06% 0.81 0.96% 0.74 0.88% 0.77 0.81
84.24 14:02:39 0.12 0.14% 0.76 0.90% 0.69 0.82% 0.72 0.76
84.12 14:00:59 0.22 0.26% 0.88 1.05% 0.81 0.96% 0.84 0.88
84.34 13:57:27 0.1 0.12% 0.66 0.78% 0.59 0.70% 0.62 0.66
84.24 13:56:24 0.13 0.15% 0.76 0.90% 0.69 0.82% 0.72 0.76
84.37 13:55:29 0.02 0.02% 0.63 0.75% 0.56 0.66% 0.59 0.63
84.35 13:54:28 0.01 0.01% 0.65 0.77% 0.58 0.69% 0.61 0.65
84.34 13:53:24 0.01 0.01% 0.66 0.78% 0.59 0.70% 0.62 0.66
84.35 13:52:28 0.07 0.08% 0.65 0.77% 0.58 0.69% 0.61 0.65
84.28 13:51:32 0.06 0.07% 0.72 0.85% 0.65 0.77% 0.68 0.72
84.34 13:50:36 0.01 0.01% 0.66 0.78% 0.59 0.70% 0.62 0.66
84.35 13:48:28 0.02 0.02% 0.65 0.77% 0.58 0.69% 0.61 0.65
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی