خبر

نفت برنت (بازار آمریکا)

Crude Oil Brent
نرخ فعلی:: 89.52 -
بازار نفت آمریکا

نرخ فعلی: : 89.52 -

واحد حجمی : بارل

نرخ فعلی: : 89.52 -

واحد پولی : دلار

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار نفت آمریکا

واحد حجمی : بارل

نوع بازار : بازار جهانی