کرون دانمارک / بات تایلند

DKK/THB Ask
نرخ فعلی:: 4.8438 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.8438 0.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.8438 0.18
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۳:۵۶:۱۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.8438 23:56:14 0.0254 0.52% 0.0087 0.18% 0.0082 0.17% 0.0088 0.1562
4.8692 23:49:35 0.0254 0.52% 0.0167 0.34% 0.0172 0.35% 0.0166 0.1308
4.8438 23:35:22 - - 0.0087 0.18% 0.0082 0.17% 0.0088 0.1562
4.8438 23:35:21 0.0248 0.51% 0.0087 0.18% 0.0082 0.17% 0.0088 0.1562
4.8686 23:28:33 0.0015 0.03% 0.0161 0.33% 0.0166 0.34% 0.016 0.1314
4.8701 23:14:32 0.0001 - 0.0176 0.36% 0.0181 0.37% 0.0175 0.1299
4.87 23:00:57 - - 0.0175 0.36% 0.018 0.37% 0.0174 0.13
4.87 23:00:56 0.0262 0.54% 0.0175 0.36% 0.018 0.37% 0.0174 0.13
4.8438 22:56:12 0.0248 0.51% 0.0087 0.18% 0.0082 0.17% 0.0088 0.1562
4.8686 22:49:26 0.0248 0.51% 0.0161 0.33% 0.0166 0.34% 0.016 0.1314
4.8438 22:35:15 - - 0.0087 0.18% 0.0082 0.17% 0.0088 0.1562
4.8438 22:35:14 0.024 0.50% 0.0087 0.18% 0.0082 0.17% 0.0088 0.1562
4.8678 22:28:27 0.0008 0.02% 0.0153 0.32% 0.0158 0.33% 0.0152 0.1322
4.867 22:14:28 0.0002 - 0.0145 0.30% 0.015 0.31% 0.0144 0.133
4.8672 22:00:58 - - 0.0147 0.30% 0.0152 0.31% 0.0146 0.1328
4.8672 22:00:58 0.0234 0.48% 0.0147 0.30% 0.0152 0.31% 0.0146 0.1328
4.8438 21:56:13 0.0238 0.49% 0.0087 0.18% 0.0082 0.17% 0.0088 0.1562
4.8676 21:49:27 0.0238 0.49% 0.0151 0.31% 0.0156 0.32% 0.015 0.1324
4.8438 21:35:16 - - 0.0087 0.18% 0.0082 0.17% 0.0088 0.1562
4.8438 21:35:15 0.0243 0.50% 0.0087 0.18% 0.0082 0.17% 0.0088 0.1562
4.8681 21:28:27 0.0012 0.02% 0.0156 0.32% 0.0161 0.33% 0.0155 0.1319
4.8669 21:14:26 0.0005 0.01% 0.0144 0.30% 0.0149 0.31% 0.0143 0.1331
4.8674 21:00:57 - - 0.0149 0.31% 0.0154 0.32% 0.0148 0.1326
4.8674 21:00:57 0.0236 0.49% 0.0149 0.31% 0.0154 0.32% 0.0148 0.1326
4.8438 20:56:14 0.0246 0.51% 0.0087 0.18% 0.0082 0.17% 0.0088 0.1562
4.8684 20:49:31 0.0246 0.51% 0.0159 0.33% 0.0164 0.34% 0.0158 0.1316
4.8438 20:35:14 - - 0.0087 0.18% 0.0082 0.17% 0.0088 0.1562
4.8438 20:35:14 0.0238 0.49% 0.0087 0.18% 0.0082 0.17% 0.0088 0.1562
4.8676 20:28:29 0.0006 0.01% 0.0151 0.31% 0.0156 0.32% 0.015 0.1324
4.867 20:14:27 0.0009 0.02% 0.0145 0.30% 0.015 0.31% 0.0144 0.133
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی