کرون دانمارک / روبل روسیه

DKK/RUB Ask
نرخ فعلی:: 11.7582 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 11.7582 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11.7582 0.09
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۰۸:۳۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
11.7582 12:08:30 - - 0.0109 0.09% 0.0137 0.12% 0.1578 0.2418
11.7582 12:08:26 0.0078 0.07% 0.0109 0.09% 0.0137 0.12% 0.1578 0.2418
11.7504 11:45:31 0.0163 0.14% 0.0187 0.16% 0.0215 0.18% 0.1656 0.2496
11.7667 11:24:10 0.0038 0.03% 0.0024 0.02% 0.0052 0.04% 0.1493 0.2333
11.7629 11:06:01 - - 0.0062 0.05% 0.009 0.08% 0.1531 0.2371
11.7629 11:06:00 0.0009 0.01% 0.0062 0.05% 0.009 0.08% 0.1531 0.2371
11.7638 10:43:55 0.0041 0.03% 0.0053 0.05% 0.0081 0.07% 0.1522 0.2362
11.7597 10:23:30 0.002 0.02% 0.0094 0.08% 0.0122 0.10% 0.1563 0.2403
11.7577 10:05:49 - - 0.0114 0.10% 0.0142 0.12% 0.1583 0.2423
11.7577 10:05:46 0.0001 - 0.0114 0.10% 0.0142 0.12% 0.1583 0.2423
11.7578 09:43:52 0.0025 0.02% 0.0113 0.10% 0.0141 0.12% 0.1582 0.2422
11.7553 09:04:40 - - 0.0138 0.12% 0.0166 0.14% 0.1607 0.2447
11.7553 09:04:40 0.0045 0.04% 0.0138 0.12% 0.0166 0.14% 0.1607 0.2447
11.7598 08:43:48 0.0069 0.06% 0.0093 0.08% 0.0121 0.10% 0.1562 0.2402
11.7667 08:22:58 0.0004 - 0.0024 0.02% 0.0052 0.04% 0.1493 0.2333
11.7671 08:04:01 - - 0.002 0.02% 0.0048 0.04% 0.1489 0.2329
11.7671 08:04:01 0.0052 0.04% 0.002 0.02% 0.0048 0.04% 0.1489 0.2329
11.7619 07:22:45 0.0004 - 0.0072 0.06% 0.01 0.09% 0.1541 0.2381
11.7623 07:03:55 - - 0.0068 0.06% 0.0096 0.08% 0.1537 0.2377
11.7623 07:03:43 0.0028 0.02% 0.0068 0.06% 0.0096 0.08% 0.1537 0.2377
11.7651 06:22:38 0.0001 - 0.004 0.03% 0.0068 0.06% 0.1509 0.2349
11.7652 06:04:03 - - 0.0039 0.03% 0.0067 0.06% 0.1508 0.2348
11.7652 06:04:01 0.0002 - 0.0039 0.03% 0.0067 0.06% 0.1508 0.2348
11.7654 05:43:40 0.0042 0.04% 0.0037 0.03% 0.0065 0.06% 0.1506 0.2346
11.7696 05:22:58 0.0006 0.01% 0.0005 - 0.0023 0.02% 0.1464 0.2304
11.769 05:04:16 - - 0.0001 - 0.0029 0.02% 0.147 0.231
11.769 05:04:14 0.001 0.01% 0.0001 - 0.0029 0.02% 0.147 0.231
11.768 04:43:32 0.0003 - 0.0011 0.01% 0.0039 0.03% 0.148 0.232
11.7683 04:04:04 - - 0.0008 0.01% 0.0036 0.03% 0.1477 0.2317
11.7683 04:04:01 0.0013 0.01% 0.0008 0.01% 0.0036 0.03% 0.1477 0.2317
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی