کرون دانمارک / ریال قطر

DKK/QAR Ask
نرخ فعلی:: 0.5674 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.5674 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.5674 0.09
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کرون دانمارک / ریال قطر در روز جاری

۱۳:۲۳:۲۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.5674 13:23:28 0.0001 0.02% 0.0005 0.09% 0.0004 0.07% 0.0064 0.4326
0.5675 13:03:55 - - 0.0004 0.07% 0.0003 0.05% 0.0063 0.4325
0.5675 13:03:55 0.0002 0.04% 0.0004 0.07% 0.0003 0.05% 0.0063 0.4325
0.5677 12:37:54 - - 0.0002 0.04% 0.0001 0.02% 0.0061 0.4323
0.5677 12:37:54 0.0004 0.07% 0.0002 0.04% 0.0001 0.02% 0.0061 0.4323
0.5681 11:43:44 0.0003 0.05% 0.0002 0.04% 0.0003 0.05% 0.0057 0.4319
0.5684 11:23:31 0.0001 0.02% 0.0005 0.09% 0.0006 0.11% 0.0054 0.4316
0.5683 10:43:52 0.0002 0.04% 0.0004 0.07% 0.0005 0.09% 0.0055 0.4317
0.5681 10:22:57 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0003 0.05% 0.0057 0.4319
0.568 10:03:38 - - 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0058 0.432
0.568 10:03:36 0.0003 0.05% 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0058 0.432
0.5677 09:43:36 0.0004 0.07% 0.0002 0.04% 0.0001 0.02% 0.0061 0.4323
0.5681 09:03:30 - - 0.0002 0.04% 0.0003 0.05% 0.0057 0.4319
0.5681 09:03:30 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0003 0.05% 0.0057 0.4319
0.568 08:43:48 0.0002 0.04% 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0058 0.432
0.5682 08:22:49 0.0001 0.02% 0.0003 0.05% 0.0004 0.07% 0.0056 0.4318
0.5681 08:03:10 - - 0.0002 0.04% 0.0003 0.05% 0.0057 0.4319
0.5681 08:03:07 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0003 0.05% 0.0057 0.4319
0.568 07:22:49 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0058 0.432
0.5681 07:02:52 - - 0.0002 0.04% 0.0003 0.05% 0.0057 0.4319
0.5681 07:02:51 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.0003 0.05% 0.0057 0.4319
0.5679 06:43:45 0.0001 0.02% - - 0.0001 0.02% 0.0059 0.4321
0.5678 06:22:51 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% - - 0.006 0.4322
0.5679 05:22:47 0.0001 0.02% - - 0.0001 0.02% 0.0059 0.4321
0.568 05:02:48 - - 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0058 0.432
0.568 05:02:48 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0058 0.432
0.5681 04:43:32 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.0003 0.05% 0.0057 0.4319
0.5679 03:43:44 0.0002 0.04% - - 0.0001 0.02% 0.0059 0.4321
0.5677 03:03:41 - - 0.0002 0.04% 0.0001 0.02% 0.0061 0.4323
0.5677 03:03:38 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0001 0.02% 0.0061 0.4323
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی