خبر

کرون دانمارک / وون کره جنوبی

DKK/KRW Ask
نرخ فعلی:: 199.26 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 199.26 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 199.26 -

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی