کرون دانمارک / ین ژاپن

DKK/JPY Ask
نرخ فعلی:: 17.7688 0.52
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.7688 0.52
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.7688 0.52
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۲۲:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
17.7688 22:22:58 0.0029 0.02% 0.0912 0.52% 0.0932 0.53% 0.0891 0.2312
17.7659 22:08:52 0.0013 0.01% 0.0883 0.50% 0.0903 0.51% 0.092 0.2341
17.7672 21:43:45 0.002 0.01% 0.0896 0.51% 0.0916 0.52% 0.0907 0.2328
17.7652 21:23:21 0.0095 0.05% 0.0876 0.50% 0.0896 0.51% 0.0927 0.2348
17.7557 21:04:19 - - 0.0781 0.44% 0.0801 0.45% 0.1022 0.2443
17.7557 21:04:18 0.0125 0.07% 0.0781 0.44% 0.0801 0.45% 0.1022 0.2443
17.7432 20:43:41 0.0037 0.02% 0.0656 0.37% 0.0676 0.38% 0.1147 0.2568
17.7395 20:23:00 0.0087 0.05% 0.0619 0.35% 0.0639 0.36% 0.1184 0.2605
17.7308 20:09:40 0.0053 0.03% 0.0532 0.30% 0.0552 0.31% 0.1271 0.2692
17.7255 19:43:41 0.0036 0.02% 0.0479 0.27% 0.0499 0.28% 0.1324 0.2745
17.7219 19:30:12 0.0013 0.01% 0.0443 0.25% 0.0463 0.26% 0.136 0.2781
17.7206 19:09:45 0.0059 0.03% 0.043 0.24% 0.045 0.25% 0.1373 0.2794
17.7147 18:43:32 0.0051 0.03% 0.0371 0.21% 0.0391 0.22% 0.1432 0.2853
17.7198 18:23:00 0.0067 0.04% 0.0422 0.24% 0.0442 0.25% 0.1381 0.2802
17.7131 17:43:50 0.0358 0.20% 0.0355 0.20% 0.0375 0.21% 0.1448 0.2869
17.6773 17:22:58 0.0125 0.07% 0.0003 - 0.0017 0.01% 0.1806 0.3227
17.6898 17:05:55 - - 0.0122 0.07% 0.0142 0.08% 0.1681 0.3102
17.6898 17:05:53 0.0016 0.01% 0.0122 0.07% 0.0142 0.08% 0.1681 0.3102
17.6882 16:44:00 0.0037 0.02% 0.0106 0.06% 0.0126 0.07% 0.1697 0.3118
17.6845 16:24:16 0.0061 0.03% 0.0069 0.04% 0.0089 0.05% 0.1734 0.3155
17.6784 16:11:19 0.0049 0.03% 0.0008 - 0.0028 0.02% 0.1795 0.3216
17.6735 15:43:44 0.0081 0.05% 0.0041 0.02% 0.0021 0.01% 0.1844 0.3265
17.6654 15:23:12 0.0111 0.06% 0.0122 0.07% 0.0102 0.06% 0.1925 0.3346
17.6543 15:09:22 0.0035 0.02% 0.0233 0.13% 0.0213 0.12% 0.2036 0.3457
17.6578 14:43:51 0.0011 0.01% 0.0198 0.11% 0.0178 0.10% 0.2001 0.3422
17.6567 14:23:13 0.0166 0.09% 0.0209 0.12% 0.0189 0.11% 0.2012 0.3433
17.6733 14:09:31 0.0089 0.05% 0.0043 0.02% 0.0023 0.01% 0.1846 0.3267
17.6822 13:43:39 0.0043 0.02% 0.0046 0.03% 0.0066 0.04% 0.1757 0.3178
17.6779 13:29:57 0.0182 0.10% 0.0003 - 0.0023 0.01% 0.18 0.3221
17.6961 12:23:24 0.0171 0.10% 0.0185 0.10% 0.0205 0.12% 0.1618 0.3039
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی