کرون دانمارک / دینار اردن

DKK/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.1121 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1121 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1121 -
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۰۴:۱۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1121 20:04:18 - - - - - - 0.0001 -
0.1121 20:04:16 0.0001 0.09% - - - - 0.0001 -
0.112 19:03:19 - - 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% - -
0.112 19:03:15 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% - -
0.1121 18:08:40 0.0001 0.09% - - - - 0.0001 -
0.112 17:22:45 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% - -
0.1119 17:03:37 - - 0.0002 0.18% 0.0002 0.18% 0.0001 -
0.1119 17:03:28 0.0001 0.09% 0.0002 0.18% 0.0002 0.18% 0.0001 -
0.112 16:43:35 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% - -
0.1119 15:43:32 0.0001 0.09% 0.0002 0.18% 0.0002 0.18% 0.0001 -
0.1118 14:43:31 0.0001 0.09% 0.0003 0.27% 0.0003 0.27% 0.0002 -
0.1119 14:22:40 0.0001 0.09% 0.0002 0.18% 0.0002 0.18% 0.0001 -
0.1118 14:08:30 0.0001 0.09% 0.0003 0.27% 0.0003 0.27% 0.0002 -
0.1119 13:43:34 0.0001 0.09% 0.0002 0.18% 0.0002 0.18% 0.0001 -
0.112 13:02:49 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% - -
0.1119 12:08:52 0.0001 0.09% 0.0002 0.18% 0.0002 0.18% 0.0001 -
0.1118 11:22:39 0.0001 0.09% 0.0003 0.27% 0.0003 0.27% 0.0002 -
0.1119 10:22:36 0.0001 0.09% 0.0002 0.18% 0.0002 0.18% 0.0001 -
0.1118 07:22:36 0.0001 0.09% 0.0003 0.27% 0.0003 0.27% 0.0002 -
0.1117 06:22:32 0.0001 0.09% 0.0004 0.36% 0.0004 0.36% 0.0003 -
0.1116 03:02:40 - - 0.0005 0.45% 0.0005 0.45% 0.0004 -
0.1116 03:02:40 0.0001 0.09% 0.0005 0.45% 0.0005 0.45% 0.0004 -
0.1117 02:22:34 0.0001 0.09% 0.0004 0.36% 0.0004 0.36% 0.0003 -
0.1116 02:02:58 - - 0.0005 0.45% 0.0005 0.45% 0.0004 -
0.1116 02:02:58 0.0001 0.09% 0.0005 0.45% 0.0005 0.45% 0.0004 -
0.1117 01:43:24 0.0001 0.09% 0.0004 0.36% 0.0004 0.36% 0.0003 -
0.1116 00:43:57 0.0001 0.09% 0.0005 0.45% 0.0005 0.45% 0.0004 -
0.1117 00:22:49 0.0001 0.09% 0.0004 0.36% 0.0004 0.36% 0.0003 -
0.1116 00:15:49 0.0001 0.09% 0.0005 0.45% 0.0005 0.45% 0.0004 -
0.1117 23:22:45 0.0001 0.09% 0.0004 0.36% 0.0004 0.36% 0.0003 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی