کرون دانمارک / فرانک سوییس

DKK/CHF Ask
نرخ فعلی:: 13.9645 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 13.9645 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 13.9645 0.02

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

کرون دانمارک / فرانک سوییس در روز جاری

۰۵:۰۳:۲۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
13.9645 05:03:24 - - 0.0025 0.02% 0.0025 0.02% 0.4675 0.0355
13.9645 05:03:23 0.4675 3.35% 0.0025 0.02% 0.0025 0.02% 0.4675 0.0355
14.432 04:49:31 0.4675 3.35% 0.47 3.37% 0.47 3.37% - 0.432
13.9645 04:43:37 0.4675 3.35% 0.0025 0.02% 0.0025 0.02% 0.4675 0.0355
14.432 04:21:39 0.4675 3.35% 0.47 3.37% 0.47 3.37% - 0.432
13.9645 04:03:50 - - 0.0025 0.02% 0.0025 0.02% 0.4675 0.0355
13.9645 04:03:48 0.4675 3.35% 0.0025 0.02% 0.0025 0.02% 0.4675 0.0355
14.432 03:56:50 0.4675 3.35% 0.47 3.37% 0.47 3.37% - 0.432
13.9645 03:44:28 0.4675 3.35% 0.0025 0.02% 0.0025 0.02% 0.4675 0.0355
14.432 03:36:00 - - 0.47 3.37% 0.47 3.37% - 0.432
14.432 03:35:59 0.4675 3.35% 0.47 3.37% 0.47 3.37% - 0.432
13.9645 03:23:38 0.4675 3.35% 0.0025 0.02% 0.0025 0.02% 0.4675 0.0355
14.432 03:07:47 0.4675 3.35% 0.47 3.37% 0.47 3.37% - 0.432
13.9645 03:04:35 - - 0.0025 0.02% 0.0025 0.02% 0.4675 0.0355
13.9645 03:04:33 0.4675 3.35% 0.0025 0.02% 0.0025 0.02% 0.4675 0.0355
14.432 02:42:48 0.4675 3.35% 0.47 3.37% 0.47 3.37% - 0.432
13.9645 02:03:36 - - 0.0025 0.02% 0.0025 0.02% 0.4675 0.0355
13.9645 02:03:21 0.4675 3.35% 0.0025 0.02% 0.0025 0.02% 0.4675 0.0355
14.432 01:56:34 0.4675 3.35% 0.47 3.37% 0.47 3.37% - 0.432
13.9645 01:44:01 0.4675 3.35% 0.0025 0.02% 0.0025 0.02% 0.4675 0.0355
14.432 01:28:36 0.4637 3.32% 0.47 3.37% 0.47 3.37% - 0.432
13.9683 01:23:14 0.4637 3.32% 0.0063 0.05% 0.0063 0.05% 0.4637 0.0317
14.432 01:01:24 - - 0.47 3.37% 0.47 3.37% - 0.432
14.432 01:01:21 0.4679 3.35% 0.47 3.37% 0.47 3.37% - 0.432
13.9641 00:44:26 0.0021 0.02% 0.0021 0.02% 0.0021 0.02% 0.4679 0.0359
13.962 00:30:24 - - - - - - 0.47 0.038
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی