زیلیکا

Zilliqa
نرخ فعلی:: 0.092327 0.87
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.092327 0.87
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.092327 0.87
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

زیلیکا در روز جاری

۰۳:۵۶:۵۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.092327 03:56:53 0.0001 0.06% 0.0008 0.87% 0.0008 0.87% 0.0068 -
0.092272 03:56:48 - 0.03% 0.0007 0.81% 0.0007 0.81% 0.0069 -
0.092303 03:56:30 - - 0.0008 0.84% 0.0008 0.85% 0.0069 -
0.092306 03:55:55 - 0.03% 0.0008 0.85% 0.0008 0.85% 0.0069 -
0.092332 03:54:56 0.0002 0.22% 0.0008 0.88% 0.0008 0.88% 0.0068 -
0.092129 03:53:57 0.0002 0.24% 0.0006 0.65% 0.0006 0.66% 0.007 -
0.092352 03:52:56 0.0002 0.19% 0.0008 0.90% 0.0008 0.90% 0.0068 -
0.092173 03:51:58 - 0.01% 0.0006 0.70% 0.0006 0.70% 0.007 -
0.092182 03:51:45 - - 0.0007 0.71% 0.0007 0.71% 0.007 -
0.092185 03:50:55 - - 0.0007 0.72% 0.0007 0.72% 0.007 -
0.092183 03:50:44 0.0002 0.20% 0.0007 0.71% 0.0007 0.72% 0.007 -
0.092370 03:49:57 - - 0.0008 0.92% 0.0008 0.92% 0.0068 -
0.092371 03:49:44 - 0.04% 0.0008 0.92% 0.0008 0.92% 0.0068 -
0.092409 03:48:55 - 0.02% 0.0009 0.96% 0.0009 0.96% 0.0068 -
0.092432 03:48:44 - 0.01% 0.0009 0.99% 0.0009 0.99% 0.0067 -
0.092425 03:47:41 0.0002 0.20% 0.0009 0.98% 0.0009 0.98% 0.0067 -
0.092242 03:46:55 - - 0.0007 0.78% 0.0007 0.78% 0.0069 -
0.092246 03:46:43 - 0.01% 0.0007 0.78% 0.0007 0.78% 0.0069 -
0.092251 03:45:59 - 0.01% 0.0007 0.79% 0.0007 0.79% 0.0069 -
0.092246 03:45:54 - 0.04% 0.0007 0.78% 0.0007 0.78% 0.0069 -
0.092208 03:44:56 - 0.02% 0.0007 0.74% 0.0007 0.74% 0.007 -
0.092224 03:43:56 - 0.01% 0.0007 0.76% 0.0007 0.76% 0.0069 -
0.092214 03:42:57 - 0.05% 0.0007 0.75% 0.0007 0.75% 0.007 -
0.092166 03:42:52 0.0002 0.18% 0.0006 0.69% 0.0006 0.70% 0.007 -
0.092332 03:41:57 - - 0.0008 0.88% 0.0008 0.88% 0.0068 -
0.092328 03:41:51 0.0002 0.20% 0.0008 0.87% 0.0008 0.87% 0.0068 -
0.092140 03:40:57 - 0.05% 0.0006 0.67% 0.0006 0.67% 0.007 -
0.092189 03:40:52 0.0002 0.18% 0.0007 0.72% 0.0007 0.72% 0.007 -
0.092359 03:39:58 - - 0.0008 0.91% 0.0008 0.91% 0.0068 -
0.092358 03:39:46 0.0002 0.19% 0.0008 0.90% 0.0008 0.91% 0.0068 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی