X-CASH

X-CASH
نرخ فعلی:: 0.000171 1.75
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000171 1.75
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000171 1.75
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۰۶:۳۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000171 22:06:38 - 1.17% - 1.75% - 1.17% - -
0.000173 21:44:41 - 1.76% - 0.58% - - - -
0.000170 21:24:22 - 1.76% - 2.35% - 1.76% - -
0.000173 21:07:37 - 1.17% - 0.58% - - - -
0.000171 20:45:34 - 1.79% - 1.75% - 1.17% - -
0.000168 20:24:47 - 1.82% - 3.57% - 2.98% - -
0.000165 20:06:50 - 1.85% - 5.45% - 4.85% - -
0.000162 19:47:24 - 1.25% - 7.41% - 6.79% - -
0.000160 19:24:29 - 1.91% - 8.75% - 8.13% - -
0.000157 19:04:58 - 0.64% - 10.83% - 10.19% - -
0.000156 18:42:59 - 1.28% - 11.54% - 10.90% - -
0.000158 18:23:37 - 0.63% - 10.13% - 9.49% - -
0.000159 18:08:50 - 2.52% - 9.43% - 8.81% - -
0.000163 17:46:38 - 1.88% - 6.75% - 6.13% - -
0.000160 17:26:10 - 3.75% - 8.75% - 8.13% - -
0.000166 17:06:58 - 1.20% - 4.82% - 4.22% - -
0.000168 16:44:01 - 0.60% - 3.57% - 2.98% - -
0.000169 16:11:59 - 1.18% - 2.96% - 2.37% - -
0.000171 15:43:23 - 1.17% - 1.75% - 1.17% - -
0.000173 15:24:28 - 1.76% - 0.58% - - - -
0.000170 15:05:54 - 0.59% - 2.35% - 1.76% - -
0.000169 13:46:34 - 0.59% - 2.96% - 2.37% - -
0.000170 13:24:57 - 0.59% - 2.35% - 1.76% - -
0.000171 13:06:57 - 1.75% - 1.75% - 1.17% - -
0.000174 12:44:57 - 1.15% - - - 0.58% - -
0.000176 12:25:32 - 1.15% - 1.15% - 1.73% - -
0.000174 12:09:34 - 1.15% - - - 0.58% - -
0.000176 11:45:46 - 0.57% - 1.15% - 1.73% - -
0.000175 10:23:54 - 0.57% - 0.57% - 1.16% - -
0.000176 10:05:48 - 1.14% - 1.15% - 1.73% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی