وایرکس

Wirex Token
نرخ فعلی:: 0.005935 0.37
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.005935 0.37
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.005935 0.37
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

وایرکس در روز جاری

۱۲:۵۰:۳۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.005935 12:50:39 0.0001 2.06% - 0.37% - 0.37% 0.0001 -
0.005815 12:35:48 0.0001 1.81% 0.0001 2.44% 0.0001 2.44% 0.0002 -
0.005920 12:29:24 0.0001 1.81% - 0.62% - 0.62% 0.0001 -
0.005815 12:23:21 0.0001 0.93% 0.0001 2.44% 0.0001 2.44% 0.0002 -
0.005869 12:11:25 - 0.02% 0.0001 1.50% 0.0001 1.50% 0.0002 -
0.005868 12:08:31 - 0.34% 0.0001 1.52% 0.0001 1.52% 0.0002 -
0.005848 11:50:01 0.0001 1.15% 0.0001 1.86% 0.0001 1.86% 0.0002 -
0.005915 11:35:27 - 0.80% - 0.71% - 0.71% 0.0001 -
0.005868 11:29:17 - 0.12% 0.0001 1.52% 0.0001 1.52% 0.0002 -
0.005875 11:23:29 - 0.07% 0.0001 1.40% 0.0001 1.40% 0.0002 -
0.005871 11:11:29 - 0.02% 0.0001 1.46% 0.0001 1.46% 0.0002 -
0.005872 11:05:53 - 0.72% 0.0001 1.45% 0.0001 1.45% 0.0002 -
0.005914 10:50:41 - 0.31% - 0.73% - 0.73% 0.0001 -
0.005896 10:35:48 - 0.36% 0.0001 1.03% 0.0001 1.03% 0.0002 -
0.005875 10:29:24 - 0.32% 0.0001 1.40% 0.0001 1.40% 0.0002 -
0.005856 10:20:28 - 0.51% 0.0001 1.72% 0.0001 1.72% 0.0002 -
0.005886 10:11:24 0.0001 0.99% 0.0001 1.21% 0.0001 1.21% 0.0002 -
0.005944 10:05:50 - 0.03% - 0.22% - 0.22% 0.0001 -
0.005942 09:50:14 0.0001 0.93% - 0.25% - 0.25% 0.0001 -
0.005887 09:35:33 - 0.02% 0.0001 1.19% 0.0001 1.19% 0.0002 -
0.005886 09:28:54 - 0.07% 0.0001 1.21% 0.0001 1.21% 0.0002 -
0.005890 09:20:11 0.0001 1.02% 0.0001 1.14% 0.0001 1.14% 0.0002 -
0.005950 09:11:23 - 0.79% - 0.12% - 0.12% 0.0001 -
0.005997 09:05:37 0.0001 1.06% - 0.67% - 0.67% 0.0001 -
0.005934 08:50:02 - 0.07% - 0.39% - 0.39% 0.0001 -
0.005930 08:35:33 - 0.05% - 0.46% - 0.46% 0.0001 -
0.005933 08:28:59 0.0001 0.97% - 0.40% - 0.40% 0.0001 -
0.005876 08:23:14 - 0.03% 0.0001 1.38% 0.0001 1.38% 0.0002 -
0.005878 08:11:22 - 0.02% 0.0001 1.34% 0.0001 1.34% 0.0002 -
0.005877 08:05:41 0.0001 1.11% 0.0001 1.36% 0.0001 1.36% 0.0002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی