وکس

WAX
نرخ فعلی:: 0.293007 1.28
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.293007 1.28
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.293007 1.28
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

وکس در روز جاری

۱۷:۵۸:۵۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.293007 17:58:59 - 0.01% 0.0037 1.28% 0.0037 1.25% 0.0036 -
0.293031 17:58:53 0.0007 0.23% 0.0037 1.27% 0.0036 1.24% 0.0036 -
0.292350 17:57:59 - 0.01% 0.0044 1.51% 0.0043 1.48% 0.0043 -
0.292307 17:57:50 0.0003 0.11% 0.0044 1.52% 0.0044 1.49% 0.0043 -
0.292617 17:57:14 - 0.01% 0.0041 1.41% 0.0041 1.39% 0.004 -
0.292593 17:56:57 0.0023 0.78% 0.0042 1.42% 0.0041 1.39% 0.004 -
0.294889 17:55:59 0.0011 0.37% 0.0019 0.63% 0.0018 0.60% 0.0018 -
0.295975 17:55:16 - - 0.0008 0.26% 0.0007 0.24% 0.0007 -
0.295970 17:55:00 0.0002 0.06% 0.0008 0.26% 0.0007 0.24% 0.0007 -
0.295804 17:53:58 0.0001 0.04% 0.0009 0.32% 0.0009 0.29% 0.0008 -
0.295685 17:53:52 0.0002 0.06% 0.0011 0.36% 0.001 0.33% 0.001 -
0.295865 17:52:58 0.0001 0.02% 0.0009 0.30% 0.0008 0.27% 0.0008 -
0.295929 17:52:00 - 0.01% 0.0008 0.28% 0.0007 0.25% 0.0007 -
0.295973 17:51:53 0.0002 0.06% 0.0008 0.26% 0.0007 0.24% 0.0007 -
0.296145 17:51:00 0.0001 0.02% 0.0006 0.20% 0.0005 0.18% 0.0005 -
0.296197 17:50:52 0.0002 0.07% 0.0006 0.19% 0.0005 0.16% 0.0004 -
0.296399 17:49:55 - 0.01% 0.0004 0.12% 0.0003 0.09% 0.0002 -
0.296414 17:49:48 0.0004 0.13% 0.0003 0.11% 0.0003 0.09% 0.0002 -
0.296787 17:49:01 0.0002 0.06% - 0.01% 0.0001 0.04% 0.0001 -
0.296607 17:48:44 0.0001 0.03% 0.0001 0.05% 0.0001 0.02% - -
0.296525 17:47:59 0.0001 0.02% 0.0002 0.08% 0.0001 0.05% 0.0001 -
0.296466 17:47:46 0.0002 0.05% 0.0003 0.10% 0.0002 0.07% 0.0002 -
0.296305 17:47:00 0.0001 0.02% 0.0004 0.15% 0.0004 0.12% 0.0003 -
0.296237 17:46:45 - 0.01% 0.0005 0.17% 0.0004 0.15% 0.0004 -
0.296205 17:45:59 - 0.01% 0.0005 0.18% 0.0005 0.16% 0.0004 -
0.296227 17:45:45 0.0003 0.10% 0.0005 0.18% 0.0004 0.15% 0.0004 -
0.296537 17:45:01 - 0.02% 0.0002 0.07% 0.0001 0.05% 0.0001 -
0.296583 17:44:47 0.0001 0.02% 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0001 -
0.296525 17:43:57 - 0.01% 0.0002 0.08% 0.0001 0.05% 0.0001 -
0.296556 17:43:49 0.0003 0.10% 0.0002 0.07% 0.0001 0.04% 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی