والتون چین / Waltonchain

Waltonchain
نرخ فعلی:: 0.535610 7.18
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.535610 7.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.535610 7.18
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۲۴:۳۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.535610 11:24:35 0.0024 0.44% 0.0385 7.18% 0.0305 5.69% 0.232 0.4644
0.537986 11:07:42 0.0056 1.05% 0.0361 6.71% 0.0281 5.23% 0.2296 0.462
0.532380 10:45:34 0.0003 0.05% 0.0417 7.83% 0.0337 6.33% 0.2352 0.4676
0.532117 10:23:52 0.0129 2.43% 0.042 7.89% 0.034 6.39% 0.2355 0.4679
0.545030 10:05:44 0.003 0.55% 0.0291 5.33% 0.0211 3.87% 0.2225 0.455
0.548039 09:43:57 0.0014 0.26% 0.0261 4.75% 0.0181 3.30% 0.2195 0.452
0.546598 09:24:29 0.0019 0.34% 0.0275 5.03% 0.0195 3.57% 0.221 0.4534
0.548478 09:08:00 - 0.01% 0.0256 4.67% 0.0176 3.21% 0.2191 0.4515
0.548513 09:04:25 0.0021 0.38% 0.0256 4.66% 0.0176 3.21% 0.2191 0.4515
0.550579 08:45:32 0.0002 0.03% 0.0235 4.27% 0.0155 2.82% 0.217 0.4494
0.550405 08:23:44 0.0095 1.76% 0.0237 4.30% 0.0157 2.85% 0.2172 0.4496
0.540892 08:08:38 0.0004 0.07% 0.0332 6.14% 0.0252 4.66% 0.2267 0.4591
0.541274 08:04:38 0.0009 0.16% 0.0328 6.06% 0.0248 4.59% 0.2263 0.4587
0.540387 07:47:35 0.0003 0.05% 0.0337 6.24% 0.0257 4.76% 0.2272 0.4596
0.540120 07:43:45 0.0048 0.90% 0.034 6.29% 0.026 4.81% 0.2275 0.4599
0.535324 07:23:01 0.0014 0.27% 0.0388 7.24% 0.0308 5.75% 0.2323 0.4647
0.533899 07:05:57 0.0008 0.16% 0.0402 7.53% 0.0322 6.03% 0.2337 0.4661
0.533053 06:42:41 0.0037 0.70% 0.041 7.70% 0.0331 6.20% 0.2345 0.4669
0.529337 06:24:40 - - 0.0448 8.45% 0.0368 6.95% 0.2382 0.4707
0.529357 06:20:59 0.0059 1.12% 0.0447 8.45% 0.0367 6.94% 0.2382 0.4706
0.535305 06:10:32 - 0.01% 0.0388 7.25% 0.0308 5.75% 0.2323 0.4647
0.535333 06:04:41 0.017 3.29% 0.0388 7.24% 0.0308 5.75% 0.2322 0.4647
0.518284 05:43:54 0.0108 2.13% 0.0558 10.77% 0.0478 9.23% 0.2493 0.4817
0.507450 05:24:27 0.0044 0.87% 0.0666 13.13% 0.0587 11.56% 0.2601 0.4926
0.503083 05:04:42 0.0166 3.29% 0.071 14.11% 0.063 12.53% 0.2645 0.4969
0.519646 04:49:21 0.0002 0.05% 0.0544 10.48% 0.0465 8.94% 0.2479 0.4804
0.519402 04:45:34 0.0135 2.59% 0.0547 10.53% 0.0467 8.99% 0.2482 0.4806
0.532858 04:29:28 0.0002 0.04% 0.0412 7.74% 0.0332 6.24% 0.2347 0.4671
0.533066 04:24:34 0.0028 0.53% 0.041 7.70% 0.033 6.20% 0.2345 0.4669
0.535913 04:06:43 0.0035 0.65% 0.0382 7.12% 0.0302 5.63% 0.2317 0.4641
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی