ورج / Verge

Verge
نرخ فعلی:: 0.007062 37.26
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.007062 37.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.007062 37.26
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۴۹:۵۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.007062 15:49:55 - 0.17% 0.0019 37.26% 0.0019 37.26% 0.0019 -
0.007074 15:48:50 - 0.08% 0.0019 37.49% 0.0019 37.49% 0.0019 -
0.00708 15:47:50 0.0001 1.49% 0.0019 37.61% 0.0019 37.61% 0.0019 -
0.006976 15:44:46 - 0.20% 0.0018 35.59% 0.0018 35.59% 0.0018 -
0.00699 15:43:47 - 0.11% 0.0018 35.86% 0.0018 35.86% 0.0018 -
0.006982 15:42:47 - 0.47% 0.0018 35.70% 0.0018 35.70% 0.0018 -
0.006949 15:41:52 0.0001 1.39% 0.0018 35.06% 0.0018 35.06% 0.0018 -
0.006854 15:32:55 0.0001 1.28% 0.0017 33.22% 0.0017 33.22% 0.0017 -
0.006942 15:31:58 0.0001 1.28% 0.0018 34.93% 0.0018 34.93% 0.0018 -
0.006854 15:31:15 - 0.63% 0.0017 33.22% 0.0017 33.22% 0.0017 -
0.006811 15:29:46 0.0001 1.05% 0.0017 32.38% 0.0017 32.38% 0.0017 -
0.00674 15:22:42 - 0.39% 0.0016 31% 0.0016 31% 0.0016 -
0.006766 15:20:51 0.0001 0.99% 0.0016 31.51% 0.0016 31.51% 0.0016 -
0.0067 15:19:48 - 0.37% 0.0016 30.22% 0.0016 30.22% 0.0015 -
0.006725 15:15:47 - 0.28% 0.0016 30.71% 0.0016 30.71% 0.0016 -
0.006744 15:14:49 - 0.22% 0.0016 31.08% 0.0016 31.08% 0.0016 -
0.006729 15:13:44 - 0.27% 0.0016 30.79% 0.0016 30.79% 0.0016 -
0.006711 15:12:47 0.0001 0.86% 0.0016 30.44% 0.0016 30.44% 0.0016 -
0.006769 15:11:48 0.0001 1.18% 0.0016 31.56% 0.0016 31.56% 0.0016 -
0.00669 15:10:50 - 0.01% 0.0015 30.03% 0.0015 30.03% 0.0015 -
0.006689 15:09:45 - 0.39% 0.0015 30.01% 0.0015 30.01% 0.0015 -
0.006663 15:08:51 - 0.26% 0.0015 29.50% 0.0015 29.50% 0.0015 -
0.006646 15:06:53 - 0.15% 0.0015 29.17% 0.0015 29.17% 0.0015 -
0.006656 15:05:49 - 0.05% 0.0015 29.37% 0.0015 29.37% 0.0015 -
0.006659 15:04:54 - 0.02% 0.0015 29.43% 0.0015 29.43% 0.0015 -
0.006658 15:03:53 - 0.73% 0.0015 29.41% 0.0015 29.41% 0.0015 -
0.00661 15:03:14 - 0.20% 0.0015 28.47% 0.0015 28.47% 0.0015 -
0.006623 15:02:22 - 0.38% 0.0015 28.73% 0.0015 28.73% 0.0015 -
0.006598 15:01:43 - 0.46% 0.0015 28.24% 0.0015 28.24% 0.0014 -
0.006568 14:59:40 - 0.21% 0.0014 27.66% 0.0014 27.66% 0.0014 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی