ورج / Verge

Verge
نرخ فعلی:: 0.066608 9.37
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.066608 9.37
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.066608 9.37
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
بیتسدی / Bitcedi 0.012007 ۱۶ اردیبهشت - - 0.012007 0.012007 0 - 0.012007 0.012007
$AAPL 1.0217 ۱۶ اردیبهشت - - 1.0217 0.969440 0 0.0217 1.0217 1.0217
0.5X Long Bitcoin Cash Token 16,103.00 ۱۶ اردیبهشت - - 16,103.00 15,349.00 0 1,366 16,103.00 16,103.00
0.5X Long Bitcoin Token 0.201381 ۱۶ اردیبهشت - - 0.720558 0.197287 0 - 0.715942 0.715942
0.5X Long BNB Token 47,112.50 ۱۵ اردیبهشت - - 47,112.50 47,112.50 0 0.5 47,112.50 47,112.50
0.5X Long Cardano Token 42,735.00 ۱۵ اردیبهشت - - 42,735.00 42,735.00 0 - 42,735.00 42,735.00
0.5X Long Chainlink Token 24,217.00 ۱۵ اردیبهشت - - 24,217.00 24,217.00 0 - 24,217.00 24,217.00
0.5X Long COMP Token 22,708.00 ۱۶ اردیبهشت - - 22,807.00 22,708.00 0 157 22,708.00 22,708.00
0.5X Long Cosmos Token 20,698.00 ۱۶ اردیبهشت - - 20,698.00 20,698.00 0 - 20,698.00 20,698.00
0.5X Long DeFi Index Token 18,849.00 ۱۶ اردیبهشت - - 18,849.00 18,849.00 0 100 18,849.00 18,849.00
0.5X Long EOS Token 13,955.50 ۱۶ اردیبهشت - - 13,955.50 11,367.50 0 1,308.5 13,955.50 13,955.50
0.5X Long Ethereum Token 28,208.00 ۱۶ اردیبهشت - - 28,634.00 28,208.00 0 63 28,208.00 28,208.00
0.5X Long Midcap Index Token 23,751.00 ۱۶ اردیبهشت - - 23,751.00 23,751.00 0 33 23,817.00 23,817.00
0.5X Long Shitcoin Index Token 26,405.00 ۱۶ اردیبهشت - - 26,405.00 26,405.00 0 107 26,405.00 26,405.00
0.5X Long Swipe Token 18,928.58 ۱۶ اردیبهشت - - 18,945.32 18,841.00 0 9.42 18,946.58 18,946.58
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی