د توکنایزد بیتکوین

The Tokenized Bitcoin
نرخ فعلی:: 41,284.03 0.73
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 41,284.03 0.73

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 41,284.03 0.73

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات د توکنایزد بیتکوین

در حال حاضر قیمت د توکنایزد بیتکوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر د توکنایزد بیتکوین 41,284.03 دلار می باشد

قیمت د توکنایزد بیتکوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت د توکنایزد بیتکوین روز گذشته برابر با 41,067.93 دلار بود

قیمت د توکنایزد بیتکوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت د توکنایزد بیتکوین نسبت به روز گذشته 216.1 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت د توکنایزد بیتکوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای د توکنایزد بیتکوین برابر با 40,904.32 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای د توکنایزد بیتکوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

41,780.69 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای د توکنایزد بیتکوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

40,085.03 دلار

قیمت د توکنایزد بیتکوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د توکنایزد بیتکوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 42,810.91 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.56 درصدی یا 1,526.88 دلار د توکنایزد بیتکوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت د توکنایزد بیتکوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د توکنایزد بیتکوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 45,763.43 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.78  درصدی یا 4,479.4 دلار د توکنایزد بیتکوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت د توکنایزد بیتکوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د توکنایزد بیتکوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 63,531.099145 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.01 درصدی یا 22,247.069145 دلار د توکنایزد بیتکوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت د توکنایزد بیتکوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د توکنایزد بیتکوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 30,777.598023 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 34.13 درصدی یا 10,506.431977 دلار د توکنایزد بیتکوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت د توکنایزد بیتکوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د توکنایزد بیتکوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399  با رقم 36,145.733672 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.21 درصدی یا 5,138.296328 دلار د توکنایزد بیتکوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت د توکنایزد بیتکوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای د توکنایزد بیتکوین برابر است با 66,859.605191 دلار که در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در د توکنایزد بیتکوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به د توکنایزد بیتکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.643996 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید د توکنایزد بیتکوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به د توکنایزد بیتکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.78 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در د توکنایزد بیتکوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به د توکنایزد بیتکوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 35.01 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در د توکنایزد بیتکوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به د توکنایزد بیتکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  34.13 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در د توکنایزد بیتکوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به د توکنایزد بیتکوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 14.21 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د توکنایزد بیتکوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د توکنایزد بیتکوین، 9.78 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د توکنایزد بیتکوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د توکنایزد بیتکوین، 9.78 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د توکنایزد بیتکوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د توکنایزد بیتکوین،  9.78 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د توکنایزد بیتکوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د توکنایزد بیتکوین،  9.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د توکنایزد بیتکوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د توکنایزد بیتکوین،  9.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د توکنایزد بیتکوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د توکنایزد بیتکوین،  9.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د توکنایزد بیتکوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د توکنایزد بیتکوین،  9.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات د توکنایزد بیتکوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین