تتر

Tether
نرخ فعلی:: 1.0007 0.07
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.0007 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.0007 0.07
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۵:۲۱:۱۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.0007 15:21:14 0.0001 0.01% 0.0007 0.07% 0.0006 0.06% 0.0002 0.0007
1.0006 15:12:29 0.0001 0.01% 0.0006 0.06% 0.0005 0.05% 0.0003 0.0006
1.0007 15:03:22 0.0001 0.01% 0.0007 0.07% 0.0006 0.06% 0.0002 0.0007
1.0006 14:55:54 0.0001 0.01% 0.0006 0.06% 0.0005 0.05% 0.0003 0.0006
1.0007 14:25:25 0.0001 0.01% 0.0007 0.07% 0.0006 0.06% 0.0002 0.0007
1.0008 14:23:39 0.0001 0.01% 0.0008 0.08% 0.0007 0.07% 0.0001 0.0008
1.0007 14:21:28 0.0001 0.01% 0.0007 0.07% 0.0006 0.06% 0.0002 0.0007
1.0008 13:59:00 0.0001 0.01% 0.0008 0.08% 0.0007 0.07% 0.0001 0.0008
1.0009 13:53:56 0.0001 0.01% 0.0009 0.09% 0.0008 0.08% - 0.0009
1.0008 13:33:49 0.0001 0.01% 0.0008 0.08% 0.0007 0.07% 0.0001 0.0008
1.0007 13:28:25 0.0001 0.01% 0.0007 0.07% 0.0006 0.06% 0.0002 0.0007
1.0008 12:47:51 0.0001 0.01% 0.0008 0.08% 0.0007 0.07% 0.0001 0.0008
1.0007 12:28:26 0.0001 0.01% 0.0007 0.07% 0.0006 0.06% 0.0002 0.0007
1.0006 12:26:24 0.0001 0.01% 0.0006 0.06% 0.0005 0.05% 0.0003 0.0006
1.0007 12:14:05 0.0001 0.01% 0.0007 0.07% 0.0006 0.06% 0.0002 0.0007
1.0006 12:08:22 0.0001 0.01% 0.0006 0.06% 0.0005 0.05% 0.0003 0.0006
1.0007 12:02:09 0.0001 0.01% 0.0007 0.07% 0.0006 0.06% 0.0002 0.0007
1.0006 11:56:56 0.0001 0.01% 0.0006 0.06% 0.0005 0.05% 0.0003 0.0006
1.0005 11:53:48 0.0002 0.02% 0.0005 0.05% 0.0004 0.04% 0.0004 0.0005
1.0003 11:51:07 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0006 0.0003
1.0004 11:30:37 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0004
1.0005 11:24:19 0.0001 0.01% 0.0005 0.05% 0.0004 0.04% 0.0004 0.0005
1.0004 11:20:53 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0004
1.0005 11:18:15 0.0001 0.01% 0.0005 0.05% 0.0004 0.04% 0.0004 0.0005
1.0004 11:12:18 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0004
1.0005 11:06:18 0.0001 0.01% 0.0005 0.05% 0.0004 0.04% 0.0004 0.0005
1.0004 10:55:48 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0004
1.0005 10:51:00 0.0001 0.01% 0.0005 0.05% 0.0004 0.04% 0.0004 0.0005
1.0004 10:43:18 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0004
1.0005 10:37:29 0.0001 0.01% 0.0005 0.05% 0.0004 0.04% 0.0004 0.0005
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی