ساب استراتم / Substratum

Substratum
نرخ فعلی:: 0.002803 4.01
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.002803 4.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.002803 4.01
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۶:۲۲:۳۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.002803 06:22:35 - 0.54% 0.0001 4.01% 0.0001 3.70% - -
0.002788 06:15:22 - 0.18% 0.0001 3.45% 0.0001 3.14% - -
0.002783 05:51:38 - 0.22% 0.0001 3.27% 0.0001 2.96% - -
0.002777 05:33:37 - 0.07% 0.0001 3.04% 0.0001 2.74% - -
0.002775 05:22:29 - 0.36% 0.0001 2.97% 0.0001 2.66% - -
0.002785 05:13:14 - 0.14% 0.0001 3.34% 0.0001 3.03% - -
0.002781 04:53:56 - 0.07% 0.0001 3.19% 0.0001 2.89% - -
0.002783 04:51:37 - 0.18% 0.0001 3.27% 0.0001 2.96% - -
0.002778 04:33:30 - 0.25% 0.0001 3.08% 0.0001 2.77% - -
0.002771 04:22:33 - 0.11% 0.0001 2.82% 0.0001 2.52% - -
0.002768 04:13:13 - 0.29% 0.0001 2.71% 0.0001 2.40% - -
0.002776 03:53:53 - 0.25% 0.0001 3.01% 0.0001 2.70% - -
0.002783 03:32:45 - 0.76% 0.0001 3.27% 0.0001 2.96% - -
0.002762 03:21:35 - 1.10% 0.0001 2.49% 0.0001 2.18% - -
0.002732 03:12:17 - 0.63% - 1.37% - 1.07% - -
0.002715 02:56:37 - 0.04% - 0.74% - 0.44% 0.0001 -
0.002714 02:52:58 - 0.26% - 0.71% - 0.41% 0.0001 -
0.002721 02:36:28 - 0.07% - 0.96% - 0.67% - -
0.002723 02:21:29 - 0.15% - 1.04% - 0.74% - -
0.002727 02:14:09 - 0.63% - 1.19% - 0.89% - -
0.002710 01:53:45 - 0.04% - 0.56% - 0.26% 0.0001 -
0.002711 01:51:36 - 0.44% - 0.59% - 0.30% 0.0001 -
0.002699 01:33:28 - 0.26% - 0.15% - 0.15% 0.0001 -
0.002706 01:22:28 - 0.30% - 0.41% - 0.11% 0.0001 -
0.002698 01:14:09 - 0.22% - 0.11% - 0.19% 0.0001 -
0.002692 00:54:59 - 0.04% - 0.11% - 0.41% 0.0001 -
0.002693 00:51:56 - 0.30% - 0.07% - 0.37% 0.0001 -
0.002701 00:36:28 - 0.11% - 0.22% - 0.07% 0.0001 -
0.002704 00:22:19 - 0.04% - 0.33% - 0.04% 0.0001 -
0.002703 00:16:19 - - - 0.30% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی