استلار

Stellar
نرخ فعلی:: 0.63897 1.15
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.63897 1.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.63897 1.15
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۰۶:۳۴:۰۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.63897 06:34:02 0.0003 0.05% 0.0073 1.15% 0.0073 1.15% 0.0084 0.361
0.63865 06:33:48 - 0.01% 0.007 1.10% 0.007 1.10% 0.0081 0.3614
0.63861 06:33:33 0.0006 0.09% 0.0069 1.10% 0.0069 1.10% 0.008 0.3614
0.63803 06:33:18 0.0015 0.23% 0.0063 1% 0.0063 1% 0.0074 0.362
0.63657 06:32:55 0.0003 0.04% 0.0049 0.77% 0.0049 0.77% 0.006 0.3634
0.63629 06:32:39 0.0006 0.09% 0.0046 0.73% 0.0046 0.73% 0.0057 0.3637
0.6357 06:32:21 0.0022 0.34% 0.004 0.63% 0.004 0.63% 0.0051 0.3643
0.63354 06:31:10 0.0004 0.06% 0.0019 0.29% 0.0019 0.29% 0.0029 0.3665
0.63394 06:30:49 0.0007 0.11% 0.0022 0.36% 0.0022 0.36% 0.0033 0.3661
0.63461 06:30:28 - - 0.0029 0.46% 0.0029 0.46% 0.004 0.3654
0.63462 06:30:01 0.001 0.15% 0.0029 0.46% 0.0029 0.46% 0.004 0.3654
0.63559 06:29:47 0.0001 0.01% 0.0039 0.62% 0.0039 0.62% 0.005 0.3644
0.63568 06:29:34 0.0008 0.12% 0.004 0.63% 0.004 0.63% 0.0051 0.3643
0.63493 06:29:17 0.0005 0.07% 0.0032 0.51% 0.0032 0.51% 0.0043 0.3651
0.63447 06:29:01 0.0004 0.06% 0.0028 0.44% 0.0028 0.44% 0.0039 0.3655
0.63406 06:28:47 - - 0.0024 0.38% 0.0024 0.38% 0.0035 0.3659
0.63405 06:28:34 0.0001 0.02% 0.0024 0.37% 0.0024 0.37% 0.0034 0.366
0.63416 06:28:17 0.0013 0.21% 0.0025 0.39% 0.0025 0.39% 0.0036 0.3658
0.63282 06:27:59 - 0.01% 0.0011 0.18% 0.0011 0.18% 0.0022 0.3672
0.63286 06:27:45 0.0004 0.06% 0.0012 0.19% 0.0012 0.19% 0.0023 0.3671
0.63324 06:27:31 0.0016 0.25% 0.0016 0.25% 0.0016 0.25% 0.0026 0.3668
0.63482 06:27:17 0.0002 0.03% 0.0031 0.50% 0.0031 0.50% 0.0042 0.3652
0.63504 06:27:00 0.0006 0.10% 0.0034 0.53% 0.0034 0.53% 0.0044 0.365
0.63565 06:26:46 0.0001 0.02% 0.004 0.63% 0.004 0.63% 0.0051 0.3644
0.63578 06:26:32 0.0015 0.23% 0.0041 0.65% 0.0041 0.65% 0.0052 0.3642
0.63433 06:26:17 0.0004 0.06% 0.0026 0.42% 0.0026 0.42% 0.0037 0.3657
0.63392 06:26:01 0.0004 0.06% 0.0022 0.35% 0.0022 0.35% 0.0033 0.3661
0.63357 06:25:47 0.0005 0.09% 0.0019 0.30% 0.0019 0.30% 0.003 0.3664
0.63303 06:25:34 - 0.01% 0.0013 0.21% 0.0013 0.21% 0.0024 0.367
0.63307 06:25:19 0.0002 0.03% 0.0014 0.22% 0.0014 0.22% 0.0025 0.3669
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی