استلار

Stellar
نرخ فعلی:: 0.373117 0.1
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.373117 0.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.373117 0.1
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

استلار در روز جاری

۰۹:۴۲:۱۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.373117 09:42:14 - - 0.0004 0.10% 0.0004 0.10% 0.012 -
0.373101 09:41:55 - - 0.0004 0.10% 0.0004 0.10% 0.012 -
0.373103 09:40:59 0.0001 0.02% 0.0004 0.10% 0.0004 0.10% 0.012 -
0.373041 09:39:57 - - 0.0003 0.08% 0.0003 0.08% 0.0121 -
0.373049 09:39:43 - 0.01% 0.0003 0.09% 0.0003 0.09% 0.0121 -
0.373077 09:38:57 - 0.01% 0.0004 0.09% 0.0004 0.09% 0.0121 -
0.373032 09:38:44 0.0005 0.12% 0.0003 0.08% 0.0003 0.08% 0.0121 -
0.373491 09:37:59 - 0.01% 0.0008 0.21% 0.0008 0.21% 0.0117 -
0.373535 09:37:11 0.0001 0.01% 0.0008 0.22% 0.0008 0.22% 0.0116 -
0.373590 09:36:54 - 0.01% 0.0009 0.23% 0.0009 0.23% 0.0116 -
0.373626 09:35:56 0.0001 0.02% 0.0009 0.24% 0.0009 0.24% 0.0115 -
0.373563 09:35:48 - 0.01% 0.0008 0.22% 0.0008 0.22% 0.0116 -
0.373589 09:35:14 - - 0.0009 0.23% 0.0009 0.23% 0.0116 -
0.373603 09:34:54 - - 0.0009 0.24% 0.0009 0.24% 0.0115 -
0.373597 09:33:59 0.0001 0.03% 0.0009 0.23% 0.0009 0.23% 0.0115 -
0.373713 09:33:51 0.0001 0.02% 0.001 0.26% 0.001 0.26% 0.0114 -
0.373771 09:33:12 0.0001 0.02% 0.001 0.28% 0.001 0.28% 0.0114 -
0.373837 09:32:01 0.0001 0.03% 0.0011 0.30% 0.0011 0.30% 0.0113 -
0.373934 09:31:46 - 0.01% 0.0012 0.32% 0.0012 0.32% 0.0112 -
0.373979 09:30:57 0.0001 0.04% 0.0013 0.34% 0.0013 0.34% 0.0112 -
0.374110 09:30:46 - - 0.0014 0.37% 0.0014 0.37% 0.011 -
0.374103 09:29:58 0.0002 0.05% 0.0014 0.37% 0.0014 0.37% 0.011 -
0.373932 09:29:44 0.0001 0.02% 0.0012 0.32% 0.0012 0.32% 0.0112 -
0.373992 09:28:55 0.0002 0.06% 0.0013 0.34% 0.0013 0.34% 0.0112 -
0.374225 09:28:47 - - 0.0015 0.40% 0.0015 0.40% 0.0109 -
0.374216 09:27:55 0.0002 0.06% 0.0015 0.40% 0.0015 0.40% 0.0109 -
0.373987 09:27:48 - - 0.0013 0.34% 0.0013 0.34% 0.0112 -
0.373983 09:26:57 0.0002 0.04% 0.0013 0.34% 0.0013 0.34% 0.0112 -
0.374143 09:26:44 0.0003 0.08% 0.0014 0.38% 0.0014 0.38% 0.011 -
0.373834 09:25:55 - - 0.0011 0.30% 0.0011 0.30% 0.0113 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی