استاتوس

Status
نرخ فعلی:: 0.086934 0.91
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.086934 0.91
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.086934 0.91
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

استاتوس در روز جاری

۰۴:۵۵:۵۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.086934 04:55:56 - 0.06% 0.0008 0.91% 0.0008 0.93% 0.0057 -
0.086886 04:54:55 - 0.03% 0.0007 0.85% 0.0008 0.88% 0.0058 -
0.086911 04:52:57 - 0.01% 0.0008 0.88% 0.0008 0.91% 0.0057 -
0.086918 04:51:58 - - 0.0008 0.89% 0.0008 0.92% 0.0057 -
0.086916 04:51:42 - 0.01% 0.0008 0.89% 0.0008 0.91% 0.0057 -
0.086921 04:51:12 - - 0.0008 0.89% 0.0008 0.92% 0.0057 -
0.086922 04:50:45 - 0.05% 0.0008 0.89% 0.0008 0.92% 0.0057 -
0.086962 04:49:57 - - 0.0008 0.94% 0.0008 0.97% 0.0057 -
0.086959 04:48:57 - - 0.0008 0.94% 0.0008 0.96% 0.0057 -
0.086963 04:48:41 - 0.02% 0.0008 0.94% 0.0008 0.97% 0.0057 -
0.086949 04:47:42 - - 0.0008 0.93% 0.0008 0.95% 0.0057 -
0.086945 04:46:57 - 0.01% 0.0008 0.92% 0.0008 0.95% 0.0057 -
0.086940 04:46:46 - 0.04% 0.0008 0.91% 0.0008 0.94% 0.0057 -
0.086975 04:45:59 - - 0.0008 0.96% 0.0008 0.98% 0.0057 -
0.086974 04:45:42 0.0001 0.06% 0.0008 0.95% 0.0008 0.98% 0.0057 -
0.086919 04:45:13 - 0.01% 0.0008 0.89% 0.0008 0.92% 0.0057 -
0.086927 04:44:56 - 0.03% 0.0008 0.90% 0.0008 0.93% 0.0057 -
0.086898 04:43:53 - 0.03% 0.0007 0.87% 0.0008 0.89% 0.0058 -
0.086876 04:42:56 - - 0.0007 0.84% 0.0007 0.87% 0.0058 -
0.086873 04:42:49 - 0.02% 0.0007 0.84% 0.0007 0.86% 0.0058 -
0.086891 04:41:53 - 0.02% 0.0007 0.86% 0.0008 0.88% 0.0058 -
0.086870 04:40:59 0.0001 0.06% 0.0007 0.83% 0.0007 0.86% 0.0058 -
0.086925 04:39:56 - - 0.0008 0.90% 0.0008 0.92% 0.0057 -
0.086924 04:39:45 - 0.05% 0.0008 0.90% 0.0008 0.92% 0.0057 -
0.086879 04:38:57 - - 0.0007 0.84% 0.0008 0.87% 0.0058 -
0.086881 04:38:42 0.0001 0.17% 0.0007 0.85% 0.0008 0.87% 0.0058 -
0.087029 04:37:55 - - 0.0009 1.02% 0.0009 1.04% 0.0056 -
0.087027 04:37:50 - 0.02% 0.0009 1.02% 0.0009 1.04% 0.0056 -
0.087012 04:36:54 - 0.06% 0.0009 1% 0.0009 1.03% 0.0056 -
0.086963 04:35:54 - 0.01% 0.0008 0.94% 0.0008 0.97% 0.0057 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی