خبر

ریپل

Ripple
نرخ فعلی:: 0.412667 0.69
ارزهای دیجیتال (به دلار)

نرخ فعلی: : 0.412667 0.69

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.412667 0.69

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال (به دلار)

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی