کیبی

qiibee
نرخ فعلی:: 0.006040 8.06
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.006040 8.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.006040 8.06

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

کیبی در روز جاری

۱۲:۰۰:۴۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.006040 12:00:42 0.0001 0.99% 0.0005 8.06% 0.0005 8.18% 0.0016 -
0.005981 11:25:43 - 0.02% 0.0005 9.13% 0.0006 9.25% 0.0017 -
0.005982 11:10:48 0.0005 10.02% 0.0005 9.11% 0.0006 9.23% 0.0017 -
0.005437 10:35:20 - 0.04% 0.0011 20.05% 0.0011 20.18% 0.0022 -
0.005435 10:29:47 - 0.11% 0.0011 20.09% 0.0011 20.22% 0.0022 -
0.005441 10:19:53 - 0.24% 0.0011 19.96% 0.0011 20.09% 0.0022 -
0.005428 10:11:37 0.0005 10.80% 0.0011 20.25% 0.0011 20.38% 0.0022 -
0.004899 09:29:32 - 0.04% 0.0016 33.23% 0.0016 33.37% 0.0028 -
0.004901 09:06:44 - 0.06% 0.0016 33.18% 0.0016 33.32% 0.0028 -
0.004904 08:54:19 - 0.02% 0.0016 33.10% 0.0016 33.24% 0.0028 -
0.004903 08:48:42 - 0.14% 0.0016 33.12% 0.0016 33.27% 0.0028 -
0.004910 08:39:15 - 0.02% 0.0016 32.93% 0.0016 33.08% 0.0027 -
0.004909 08:10:52 - 0.06% 0.0016 32.96% 0.0016 33.10% 0.0027 -
0.004906 08:07:23 - 0.25% 0.0016 33.04% 0.0016 33.18% 0.0028 -
0.004894 07:53:53 - 0.10% 0.0016 33.37% 0.0016 33.51% 0.0028 -
0.004899 07:48:35 - 0.06% 0.0016 33.23% 0.0016 33.37% 0.0028 -
0.004902 07:39:22 - 0.02% 0.0016 33.15% 0.0016 33.29% 0.0028 -
0.004901 07:29:16 - 0.31% 0.0016 33.18% 0.0016 33.32% 0.0028 -
0.004916 07:09:27 - 0.29% 0.0016 32.77% 0.0016 32.91% 0.0027 -
0.004902 06:53:44 - 0.10% 0.0016 33.15% 0.0016 33.29% 0.0028 -
0.004897 06:43:58 - 0.06% 0.0016 33.29% 0.0016 33.43% 0.0028 -
0.004894 06:28:59 - 0.20% 0.0016 33.37% 0.0016 33.51% 0.0028 -
0.004884 06:06:57 - 0.29% 0.0016 33.64% 0.0017 33.78% 0.0028 -
0.004898 05:53:40 0.0016 32.95% 0.0016 33.26% 0.0016 33.40% 0.0028 -
0.006512 05:09:30 - 0.14% - 0.23% - 0.34% 0.0011 -
0.006503 04:48:16 - 0.02% - 0.37% - 0.48% 0.0012 -
0.006502 04:38:45 - 0.68% - 0.38% - 0.49% 0.0012 -
0.006546 04:24:00 0.0001 1.35% - 0.29% - 0.18% 0.0011 -
0.006459 03:48:29 - 0.06% 0.0001 1.05% 0.0001 1.16% 0.0012 -
0.006463 03:19:58 - 0.28% 0.0001 0.99% 0.0001 1.10% 0.0012 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی