نوآر

Noir
نرخ فعلی:: 0.006666 0.66
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.006666 0.66
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.006666 0.66
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نوآر در روز جاری

۱۲:۱۱:۲۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.006666 12:11:22 0.0006 10% - 0.66% - 0.66% 0.0088 -
0.006060 12:08:29 - 0.18% 0.0007 10.73% 0.0007 10.73% 0.0094 -
0.006071 11:50:00 - 0.15% 0.0006 10.53% 0.0006 10.53% 0.0094 -
0.006080 11:35:24 - 0.03% 0.0006 10.36% 0.0006 10.36% 0.0094 -
0.006082 11:29:15 - 0.13% 0.0006 10.33% 0.0006 10.33% 0.0094 -
0.006090 11:23:27 - 0.15% 0.0006 10.18% 0.0006 10.18% 0.0094 -
0.006081 11:11:27 - 0.05% 0.0006 10.34% 0.0006 10.34% 0.0094 -
0.006084 11:05:50 - 0.20% 0.0006 10.29% 0.0006 10.29% 0.0094 -
0.006072 10:50:37 - 0.16% 0.0006 10.51% 0.0006 10.51% 0.0094 -
0.006082 10:35:45 - 0.10% 0.0006 10.33% 0.0006 10.33% 0.0094 -
0.006088 10:29:20 - 0.21% 0.0006 10.22% 0.0006 10.22% 0.0094 -
0.006101 10:20:26 0.0006 10.03% 0.0006 9.98% 0.0006 9.98% 0.0094 -
0.006713 10:11:21 - 0.04% - 0.04% - 0.04% 0.0088 -
0.006710 10:05:47 - 0.06% - - - - 0.0088 -
0.006714 09:50:05 0.0006 10.03% - 0.06% - 0.06% 0.0088 -
0.006102 09:35:30 - 0.02% 0.0006 9.96% 0.0006 9.96% 0.0094 -
0.006101 09:28:53 - 0.10% 0.0006 9.98% 0.0006 9.98% 0.0094 -
0.006107 09:20:01 0.0006 10.09% 0.0006 9.87% 0.0006 9.87% 0.0094 -
0.006723 09:11:21 - 0.13% - 0.19% - 0.19% 0.0088 -
0.006714 09:05:34 - 0.12% - 0.06% - 0.06% 0.0088 -
0.006706 08:50:00 - 0.06% - 0.06% - 0.06% 0.0088 -
0.006710 08:35:29 - 0.04% - - - - 0.0088 -
0.006713 08:28:58 - 0.06% - 0.04% - 0.04% 0.0088 -
0.006709 08:23:12 - 0.04% - 0.01% - 0.01% 0.0088 -
0.006712 08:11:19 - 0.01% - 0.03% - 0.03% 0.0088 -
0.006713 08:05:37 - 0.19% - 0.04% - 0.04% 0.0088 -
0.006726 07:49:58 - 0.16% - 0.24% - 0.24% 0.0088 -
0.006737 07:35:25 - 0.01% - 0.40% - 0.40% 0.0088 -
0.006736 07:28:45 - 0.04% - 0.39% - 0.39% 0.0088 -
0.006739 07:19:59 - 0.07% - 0.43% - 0.43% 0.0088 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی