نم / NEM

NEM
نرخ فعلی:: 0.15377 0.47
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.15377 0.47
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.15377 0.47
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۳۱:۲۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.15377 01:31:23 0.0001 0.08% 0.0007 0.47% 0.0001 0.04% 0.0011 -
0.15365 01:30:26 0.0002 0.10% 0.0006 0.39% 0.0001 0.04% 0.001 -
0.1535 01:29:17 0.0002 0.11% 0.0005 0.29% 0.0002 0.14% 0.0008 -
0.15333 01:28:20 0.0003 0.16% 0.0003 0.18% 0.0004 0.25% 0.0007 -
0.15358 01:27:19 0.0001 0.09% 0.0005 0.35% 0.0001 0.08% 0.0009 -
0.15344 01:26:23 0.0001 0.09% 0.0004 0.25% 0.0003 0.18% 0.0008 -
0.15358 01:25:19 0.0001 0.06% 0.0005 0.35% 0.0001 0.08% 0.0009 -
0.15367 01:24:20 0.0002 0.14% 0.0006 0.41% - 0.03% 0.001 -
0.15388 01:23:21 0.0001 0.05% 0.0008 0.54% 0.0002 0.11% 0.0012 -
0.15381 01:22:19 0.0003 0.23% 0.0008 0.50% 0.0001 0.07% 0.0011 -
0.15416 01:21:28 0.0003 0.16% 0.0011 0.73% 0.0004 0.29% 0.0015 -
0.15441 01:20:25 0.0001 0.09% 0.0014 0.89% 0.0007 0.46% 0.0017 -
0.15455 01:19:23 - 0.01% 0.0015 0.98% 0.0008 0.55% 0.0019 -
0.15456 01:18:22 0.0002 0.15% 0.0015 0.99% 0.0008 0.55% 0.0019 -
0.15433 01:17:21 0.0004 0.25% 0.0013 0.84% 0.0006 0.40% 0.0017 -
0.15472 01:16:14 0.0001 0.05% 0.0017 1.09% 0.001 0.66% 0.0021 -
0.15465 01:15:18 0.0002 0.14% 0.0016 1.05% 0.0009 0.61% 0.002 -
0.15486 01:14:18 0.0003 0.22% 0.0018 1.18% 0.0011 0.75% 0.0022 -
0.15452 01:13:16 0.0002 0.10% 0.0015 0.96% 0.0008 0.53% 0.0018 -
0.15467 01:12:15 0.0001 0.05% 0.0016 1.06% 0.001 0.62% 0.002 -
0.15474 01:11:16 - 0.03% 0.0017 1.10% 0.001 0.67% 0.0021 -
0.1547 01:10:16 0.0005 0.32% 0.0017 1.08% 0.001 0.64% 0.002 -
0.1542 01:09:13 0.0001 0.05% 0.0012 0.75% 0.0005 0.32% 0.0015 -
0.15413 01:08:18 0.0003 0.18% 0.0011 0.71% 0.0004 0.27% 0.0015 -
0.1544 01:07:15 0.0001 0.08% 0.0014 0.88% 0.0007 0.45% 0.0017 -
0.15428 01:06:17 0.0001 0.05% 0.0012 0.80% 0.0006 0.37% 0.0016 -
0.15435 01:05:16 0.0003 0.17% 0.0013 0.85% 0.0006 0.42% 0.0017 -
0.15409 01:04:15 0.0002 0.14% 0.001 0.68% 0.0004 0.25% 0.0014 -
0.15388 01:03:17 0.0001 0.09% 0.0008 0.54% 0.0002 0.11% 0.0012 -
0.15402 01:02:16 0.0001 0.09% 0.001 0.63% 0.0003 0.20% 0.0013 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی