میت وان

MEET.ONE
نرخ فعلی:: 0.000284 7.04
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000284 7.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000284 7.04
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

میت وان در روز جاری

۲۳:۵۰:۲۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000284 23:50:28 - 1.06% - 7.04% - 7.04% - -
0.000287 23:35:44 - 0.35% - 5.92% - 5.92% - -
0.000286 23:20:23 - 0.35% - 6.29% - 6.29% - -
0.000287 23:05:39 - 0.35% - 5.92% - 5.92% - -
0.000286 22:50:48 - 0.70% - 6.29% - 6.29% - -
0.000288 22:35:38 - 0.35% - 5.56% - 5.56% - -
0.000289 22:20:31 - 0.35% - 5.19% - 5.19% - -
0.000288 21:35:37 - 0.35% - 5.56% - 5.56% - -
0.000289 21:29:14 - 0.70% - 5.19% - 5.19% - -
0.000287 21:05:44 - 0.35% - 5.92% - 5.92% - -
0.000288 20:50:15 - 0.35% - 5.56% - 5.56% - -
0.000289 20:28:55 - 0.35% - 5.19% - 5.19% - -
0.000290 20:20:19 - 0.69% - 4.83% - 4.83% - -
0.000288 20:05:55 - 0.35% - 5.56% - 5.56% - -
0.000289 19:20:00 - 0.35% - 5.19% - 5.19% - -
0.000290 19:11:28 - 0.69% - 4.83% - 4.83% - -
0.000288 19:05:45 - 0.35% - 5.56% - 5.56% - -
0.000289 18:50:32 - 0.35% - 5.19% - 5.19% - -
0.000288 18:29:16 - 0.35% - 5.56% - 5.56% - -
0.000289 18:11:33 - 0.35% - 5.19% - 5.19% - -
0.000290 17:50:42 - 0.69% - 4.83% - 4.83% - -
0.000288 17:29:22 - 0.35% - 5.56% - 5.56% - -
0.000289 17:20:44 - 0.35% - 5.19% - 5.19% - -
0.000288 17:05:58 - 0.35% - 5.56% - 5.56% - -
0.000287 16:35:47 - 0.35% - 5.92% - 5.92% - -
0.000286 16:29:36 - 1.75% - 6.29% - 6.29% - -
0.000291 16:20:45 - 0.34% - 4.47% - 4.47% - -
0.000292 16:11:39 - 0.34% - 4.11% - 4.11% - -
0.000293 16:05:59 - 0.34% - 3.75% - 3.75% - -
0.000294 15:50:41 - 0.34% - 3.40% - 3.40% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی