لایت کوین

Litecoin
نرخ فعلی:: 154.48 6.73
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 154.48 6.73

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 154.48 6.73

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

لایت کوین در بازارهای داخلی

صرافی جفت ارزی قیمت فروش (ریال) قیمت خرید (ریال) تغییر بیشترین کمترین زمان
اکسکوینو
اکسکوینو
LTC / IRR
48,577,043 47,945,542 3,851,916 (7.93%)
53,079,284
48,290,283
14 آذر 1400 - 18:28
اکسیر
اکسیر
LTC / IRR
49,110,000 0 5,030,000 (10.24%)
54,320,000
47,510,000
14 آذر 1400 - 18:10
ایرانیکارت
ایرانیکارت
LTC / IRR
49,189,800 47,956,200 3,958,890 (8.05%)
53,729,550
48,679,400
14 آذر 1400 - 18:26
جیبیتکس
جیبیتکس
LTC / IRR
50,180,000 49,500,000 3,999,000 (7.97%)
54,832,000
49,850,000
14 آذر 1400 - 18:29
صرافی
صرافی
LTC / IRR
49,003,400 47,691,390 3,918,230 (8%)
53,532,140
48,589,470
14 آذر 1400 - 18:29
نوبیتکس
نوبیتکس
LTC / IRR
48,230,010 0 3,767,990 (7.81%)
52,652,900
48,100,000
14 آذر 1400 - 18:29
والکس
والکس
LTC / IRR
46,589,130 46,320,000 2,212,450 (4.75%)
49,287,640
46,000,020
08 شهریور 1400 - 18:56
پارس بیت
پارس بیت
LTC / IRR
63,170,152 62,095,830 1,154,406 (1.86%)
64,432,501
61,204,285
10 آذر 1400 - 20:45
بیت برگ
بیت برگ
LTC / IRR
48,659,500 47,892,000 3,879,800 (7.97%)
53,216,000
48,342,500
14 آذر 1400 - 18:29
مستر بیتکس
مستر بیتکس
LTC / IRR
54,341,574 0 1,299,379 (2.45%)
54,424,370
1,905
01 آبان 1400 - 17:44
ارز پایا
ارز پایا
LTC / IRR
49,772,910 0 8,900 (0.02%)
49,772,910
49,764,010
14 آذر 1400 - 17:01
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
LTC / IRR
48,666,050 0 3,607,270 (7.41%)
54,031,320
48,000,000
14 آذر 1400 - 18:31
فینیکس
فینیکس
LTC / IRR
48,782,890 0 3,830,330 (7.85%)
52,676,640
48,782,890
14 آذر 1400 - 17:41
یوبیتکس
یوبیتکس
LTC / IRR
63,761,320 61,777,000 6,399,320 (11.16%)
66,925,060
57,362,000
01 آذر 1400 - 10:33
انی چنج
انی چنج
LTC / IRR
49,707,050 47,363,160 2,472,530 (4.97%)
52,476,330
49,432,400
14 آذر 1400 - 18:29
بیت 24
بیت 24
LTC / IRR
48,931,470 47,962,530 3,800,520 (7.77%)
53,276,280
48,613,320
14 آذر 1400 - 18:27
تتر ایران
تتر ایران
LTC / IRR
48,695,600 47,937,500 4,053,850 (8.32%)
53,324,550
48,348,000
14 آذر 1400 - 18:28
اکس نوین
اکس نوین
LTC / IRR
48,576,370 48,174,380 4,204,090 (8.65%)
54,610,230
48,291,550
14 آذر 1400 - 18:31
تبدیل
تبدیل
LTC / IRR
41,893,300 0 561,800 (1.34%)
42,966,900
41,223,130
04 مهر 1400 - 10:42
کوین نیک
کوین نیک
LTC / IRR
48,802,680 48,203,410 3,890,790 (7.97%)
54,610,230
48,453,630
14 آذر 1400 - 18:28
ارزبیتکس
ارزبیتکس
LTC / IRR
49,279,640 47,347,080 3,890,460 (7.89%)
53,822,790
48,932,720
14 آذر 1400 - 18:29
بیت پین
بیت پین
LTC / IRR
8,700,000 0 849,820 (9.77%)
9,576,180
8,600,200
14 آذر 1400 - 18:27
پارسیان ارز
پارسیان ارز
LTC / IRR
49,169,120 0 3,587,580 (7.3%)
53,109,050
48,944,890
14 آذر 1400 - 18:28
مهران بیت
مهران بیت
LTC / IRR
67,829,850 66,775,500 1,389,600 (2.09%)
67,916,700
65,687,550
26 آبان 1400 - 02:01
پی 98
پی 98
LTC / IRR
51,142,140 0 3,626,870 (7.09%)
55,401,210
50,942,500
14 آذر 1400 - 18:29
ارزایف
ارزایف
LTC / IRR
48,554,730 0 3,463,270 (7.13%)
52,639,650
48,267,270
14 آذر 1400 - 18:29
ارزیپتو
ارزیپتو
LTC / IRR
62,601,190 0 466,950 (0.75%)
63,918,690
61,167,840
10 آذر 1400 - 16:26
آرکااکس
آرکااکس
LTC / IRR
50,087,410 47,312,890 3,551,830 (7.09%)
54,317,980
49,423,130
14 آذر 1400 - 18:21
تک چنج
تک چنج
LTC / IRR
50,312,160 0 3,900,490 (7.75%)
54,867,070
49,862,930
14 آذر 1400 - 18:28
سلام کریپتو
سلام کریپتو
LTC / IRR
48,248,520 47,429,830 3,867,790 (8.02%)
52,749,940
47,871,820
14 آذر 1400 - 18:29
پرشین والت
پرشین والت
LTC / IRR
49,691,505 47,846,400 4,245,543 (8.54%)
54,033,355
49,256,116
14 آذر 1400 - 18:26
گرندکس
گرندکس
LTC / IRR
48,897,010 43,513,850 3,395,760 (6.94%)
52,704,030
48,485,040
14 آذر 1400 - 18:24
ارزجو
ارزجو
LTC / IRR
52,358,850 0 1,270,030 (2.43%)
54,352,340
51,928,840
14 آذر 1400 - 04:27
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
LTC / IRR
48,666,110 47,671,550 4,001,810 (8.22%)
53,317,150
48,544,650
14 آذر 1400 - 18:31
موربیت
موربیت
LTC / IRR
49,130,760 48,317,630 2,033,250 (4.14%)
52,030,650
48,716,640
14 آذر 1400 - 18:22
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
LTC / IRR
48,379,600 47,843,750 3,963,200 (8.19%)
52,915,200
48,190,000
14 آذر 1400 - 18:31
بیتستان
بیتستان
LTC / IRR
48,959,440 47,901,360 4,063,150 (8.3%)
53,574,640
48,704,280
14 آذر 1400 - 18:29
توران
توران
LTC / IRR
48,327,820 47,714,620 3,839,570 (7.94%)
52,548,870
48,327,820
14 آذر 1400 - 17:46
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
LTC / IRR
63,234,402 0 31,884 (0.05%)
63,541,641
59,643,257
10 آذر 1400 - 13:37
1 اکسچنج
1 اکسچنج
LTC / IRR
45,559,800 42,338,400 3,385,800 (7.43%)
49,450,500
45,351,900
14 آذر 1400 - 18:29
بیت ویرا
بیت ویرا
LTC / IRR
48,632,890 47,944,580 3,890,970 (8%)
53,171,460
48,370,780
14 آذر 1400 - 18:29
دیجی بیت
دیجی بیت
LTC / IRR
48,903,260 48,133,760 3,704,550 (7.58%)
53,248,000
48,450,500
14 آذر 1400 - 18:27
پول نو
پول نو
LTC / IRR
50,330,400 48,895,295 7,275,698 (14.46%)
59,319,120
41,176,559
13 آذر 1400 - 18:22
آریومکس
آریومکس
LTC / IRR
48,896,170 48,200,650 4,097,910 (8.38%)
57,566,500
48,638,560
14 آذر 1400 - 18:29
بیت ایمن
بیت ایمن
LTC / IRR
48,175,830 48,079,580 4,069,790 (8.45%)
52,984,940
47,929,180
14 آذر 1400 - 18:28
همتا پی
همتا پی
LTC / IRR
65,841,770 65,250,290 177,000 (0.27%)
66,077,760
65,782,770
05 آذر 1400 - 00:26
دیدکس
دیدکس
LTC / IRR
48,611,000 48,562,000 3,534,000 (7.27%)
52,764,000
48,025,000
14 آذر 1400 - 18:24
ریتابکس
ریتابکس
LTC / IRR
54,479,959 0 44,692 (0.08%)
55,028,064
54,178,269
12 آبان 1400 - 16:35
او ام پی فینکس
او ام پی فینکس
LTC / IRR
48,679,848 0 3,406,730 (7%)
52,502,696
48,323,721
14 آذر 1400 - 18:28
رابین کش
رابین کش
LTC / IRR
58,168,460 57,461,700 8,069,290 (13.87%)
66,974,540
57,016,920
05 آذر 1400 - 16:42
دیجی پول
دیجی پول
LTC / IRR
48,395,880 47,645,200 3,997,370 (8.26%)
53,030,250
48,301,110
14 آذر 1400 - 18:31
چنج کن
چنج کن
LTC / IRR
48,693,000 47,194,000 3,727,000 (7.65%)
53,005,000
48,203,000
14 آذر 1400 - 18:29
اکسیپتو
اکسیپتو
LTC / IRR
48,564,080 0 4,485,100 (9.24%)
53,049,180
48,564,080
14 آذر 1400 - 18:14
کافه ارز
کافه ارز
LTC / IRR
49,411,650 47,573,586 3,307,870 (6.69%)
53,263,350
49,089,750
14 آذر 1400 - 18:29
اکسچنج پرو
اکسچنج پرو
LTC / IRR
48,999,560 47,923,660 3,340,920 (6.82%)
70,774,060
48,472,480
14 آذر 1400 - 18:31
بیت میت
بیت میت
LTC / IRR
48,508,400 47,992,600 3,952,350 (8.15%)
53,044,400
48,305,660
14 آذر 1400 - 17:53
رادین
رادین
LTC / IRR
49,363,180 47,838,340 3,331,660 (6.75%)
53,374,350
49,162,960
14 آذر 1400 - 18:21
باکوین ها
باکوین ها
LTC / IRR
49,844,770 0 3,938,280 (7.9%)
54,371,200
49,695,720
14 آذر 1400 - 18:31
بی بیت
بی بیت
LTC / IRR
63,863,050 0 1,753,740 (2.82%)
65,391,100
61,901,090
04 آذر 1400 - 13:36
اکسیر پرو
اکسیر پرو
LTC / IRR
48,442,800 47,752,950 4,210,800 (8.69%)
53,331,200
48,221,600
14 آذر 1400 - 18:29
ارز فی
ارز فی
LTC / IRR
67,878,790 0 563,490 (0.84%)
68,634,220
66,367,510
27 آبان 1400 - 05:28
اکسفور آی آر
اکسفور آی آر
LTC / IRR
48,991,060 48,020,940 3,907,280 (7.98%)
53,476,470
48,735,730
14 آذر 1400 - 18:29
نوین بی تی سی
نوین بی تی سی
LTC / IRR
49,394,800 48,167,600 4,929,800 (9.98%)
54,918,600
112,430
14 آذر 1400 - 18:31
رمزینکس
رمزینکس
LTC / IRR
628,507,650 0 0 (0%)
628,507,650
628,507,650
29 آبان 1400 - 00:29
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی