لیسک ماشین لیرنینگ

Lisk Machine Learning
نرخ فعلی:: 0.025150 1
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.025150 1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.025150 1
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

لیسک ماشین لیرنینگ در روز جاری

۱۹:۵۰:۱۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.025150 19:50:16 0.0024 10.53% 0.0003 1% 0.0003 1% 0.0003 -
0.022753 19:35:32 - 0.02% 0.0026 11.64% 0.0026 11.64% 0.0027 -
0.022758 19:29:04 - 0.02% 0.0026 11.62% 0.0026 11.62% 0.0027 -
0.022762 19:23:25 - 0.02% 0.0026 11.60% 0.0026 11.60% 0.0027 -
0.022757 19:11:37 0.0026 11.23% 0.0026 11.62% 0.0026 11.62% 0.0027 -
0.025312 19:05:49 - 0.02% 0.0001 0.36% 0.0001 0.36% 0.0001 -
0.025317 18:50:37 0.0025 10.76% 0.0001 0.34% 0.0001 0.34% 0.0001 -
0.022858 18:35:50 - - 0.0025 11.13% 0.0025 11.13% 0.0026 -
0.022859 18:29:24 - - 0.0025 11.12% 0.0025 11.12% 0.0026 -
0.022858 18:20:12 0.0025 10.93% 0.0025 11.13% 0.0025 11.13% 0.0026 -
0.025356 18:11:31 - 0.01% - 0.18% - 0.18% 0.0001 -
0.025353 18:06:24 - 0.01% - 0.19% - 0.19% 0.0001 -
0.025355 17:50:37 - 0.02% - 0.19% - 0.19% 0.0001 -
0.025361 17:35:50 - - - 0.16% - 0.16% 0.0001 -
0.025362 17:29:34 - 0.01% - 0.16% - 0.16% 0.0001 -
0.025364 17:20:25 0.0025 10.90% - 0.15% - 0.15% 0.0001 -
0.022871 17:11:33 0.0025 10.90% 0.0025 11.07% 0.0025 11.07% 0.0026 -
0.025363 16:35:41 - - - 0.15% - 0.15% 0.0001 -
0.025362 16:28:58 - 0.01% - 0.16% - 0.16% 0.0001 -
0.025360 16:20:19 - 0.01% - 0.17% - 0.17% 0.0001 -
0.025358 16:05:31 - - - 0.17% - 0.17% 0.0001 -
0.025359 15:29:25 - 0.01% - 0.17% - 0.17% 0.0001 -
0.025357 15:23:27 0.0025 10.88% - 0.18% - 0.18% 0.0001 -
0.022869 15:08:39 0.0025 10.88% 0.0025 11.08% 0.0025 11.08% 0.0026 -
0.025357 14:50:39 - 0.01% - 0.18% - 0.18% 0.0001 -
0.025355 14:29:11 - - - 0.19% - 0.19% 0.0001 -
0.025354 14:20:00 - - - 0.19% - 0.19% 0.0001 -
0.025353 14:11:09 - - - 0.19% - 0.19% 0.0001 -
0.025354 14:05:48 - - - 0.19% - 0.19% 0.0001 -
0.025355 13:35:40 - - - 0.19% - 0.19% 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی