Libra Credit

Libra Credit
نرخ فعلی:: 0.002634 16.82
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.002634 16.82
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.002634 16.82
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۱:۲۴:۲۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.002634 21:24:25 - 0.27% 0.0004 16.82% 0.0004 15.38% 0.0013 -
0.002641 21:07:43 0.0001 3.98% 0.0004 16.51% 0.0004 15.07% 0.0013 -
0.002540 20:45:39 - 0.67% 0.0005 21.14% 0.0005 19.65% 0.0014 -
0.002557 20:24:50 - 0.59% 0.0005 20.34% 0.0005 18.85% 0.0014 -
0.002542 20:06:57 0.0001 2.01% 0.0005 21.05% 0.0005 19.55% 0.0014 -
0.002492 19:50:50 - 0.52% 0.0006 23.48% 0.0005 21.95% 0.0014 -
0.002505 19:47:26 0.0001 2.37% 0.0006 22.83% 0.0005 21.32% 0.0014 -
0.002447 19:24:33 - 1.54% 0.0006 25.75% 0.0006 24.19% 0.0015 -
0.002410 19:05:00 - 1.95% 0.0007 27.68% 0.0006 26.10% 0.0015 -
0.002364 18:43:01 0.0001 4.57% 0.0007 30.16% 0.0007 28.55% 0.0015 -
0.002472 18:28:27 - 1.31% 0.0006 24.47% 0.0006 22.94% 0.0014 -
0.002440 18:23:42 - 0.49% 0.0006 26.11% 0.0006 24.55% 0.0015 -
0.002428 18:08:57 0.0001 3.91% 0.0006 26.73% 0.0006 25.16% 0.0015 -
0.002523 17:51:42 - 0.04% 0.0006 21.96% 0.0005 20.45% 0.0014 -
0.002522 17:46:41 0.0001 4.39% 0.0006 22.01% 0.0005 20.50% 0.0014 -
0.002416 17:31:57 - 0.12% 0.0007 27.36% 0.0006 25.79% 0.0015 -
0.002413 17:26:23 0.0002 7.13% 0.0007 27.52% 0.0006 25.94% 0.0015 -
0.002585 17:13:57 - 0.04% 0.0005 19.03% 0.0005 17.56% 0.0013 -
0.002586 17:07:06 0.0001 4.18% 0.0005 18.99% 0.0005 17.52% 0.0013 -
0.002694 16:47:37 - 0.19% 0.0004 14.22% 0.0003 12.81% 0.0012 -
0.002699 16:44:15 - 0.33% 0.0004 14.01% 0.0003 12.60% 0.0012 -
0.002708 16:27:23 - 0.26% 0.0004 13.63% 0.0003 12.22% 0.0012 -
0.002715 16:12:14 - 0.85% 0.0004 13.33% 0.0003 11.93% 0.0012 -
0.002692 15:43:31 - 0.67% 0.0004 14.30% 0.0003 12.89% 0.0012 -
0.002710 15:24:33 - 0.11% 0.0004 13.54% 0.0003 12.14% 0.0012 -
0.002707 15:05:57 0.0001 1.88% 0.0004 13.67% 0.0003 12.26% 0.0012 -
0.002657 14:45:37 0.0001 2.07% 0.0004 15.81% 0.0004 14.38% 0.0013 -
0.002712 14:25:01 - 1.27% 0.0004 13.46% 0.0003 12.06% 0.0012 -
0.002678 14:11:31 - 0.26% 0.0004 14.90% 0.0004 13.48% 0.0012 -
0.002685 14:05:54 - 1.40% 0.0004 14.60% 0.0004 13.18% 0.0012 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی