جوین ونچر

Joint Ventures
نرخ فعلی:: 0.002867 6.5
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.002867 6.5
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.002867 6.5
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

جوین ونچر در روز جاری

۱۱:۳۵:۲۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.002867 11:35:24 - 0.07% 0.0002 6.50% 0.0002 6.50% 0.0004 -
0.002869 11:29:15 - 0.10% 0.0002 6.58% 0.0002 6.58% 0.0004 -
0.002872 11:23:28 - 0.14% 0.0002 6.69% 0.0002 6.69% 0.0004 -
0.002868 11:11:27 - 0.14% 0.0002 6.54% 0.0002 6.54% 0.0004 -
0.002872 11:05:50 - 0.38% 0.0002 6.69% 0.0002 6.69% 0.0004 -
0.002861 10:35:46 - 0.03% 0.0002 6.28% 0.0002 6.28% 0.0004 -
0.002862 10:29:21 - 0.35% 0.0002 6.32% 0.0002 6.32% 0.0004 -
0.002872 10:20:26 - 0.14% 0.0002 6.69% 0.0002 6.69% 0.0004 -
0.002876 10:11:21 - 0.03% 0.0002 6.84% 0.0002 6.84% 0.0004 -
0.002877 10:05:48 - 0.28% 0.0002 6.87% 0.0002 6.87% 0.0004 -
0.002885 09:50:07 - 0.07% 0.0002 7.17% 0.0002 7.17% 0.0004 -
0.002883 09:35:31 - 0.07% 0.0002 7.10% 0.0002 7.10% 0.0004 -
0.002881 09:20:02 - 0.10% 0.0002 7.02% 0.0002 7.02% 0.0004 -
0.002884 09:11:21 - 0.24% 0.0002 7.13% 0.0002 7.13% 0.0004 -
0.002877 09:05:35 - 0.10% 0.0002 6.87% 0.0002 6.87% 0.0004 -
0.002874 08:50:00 - 0.03% 0.0002 6.76% 0.0002 6.76% 0.0004 -
0.002873 08:35:29 - 0.10% 0.0002 6.72% 0.0002 6.72% 0.0004 -
0.002876 08:23:13 - 0.10% 0.0002 6.84% 0.0002 6.84% 0.0004 -
0.002879 08:11:19 - 0.03% 0.0002 6.95% 0.0002 6.95% 0.0004 -
0.002878 08:05:37 - 1.12% 0.0002 6.91% 0.0002 6.91% 0.0004 -
0.002846 07:49:58 - 0.21% 0.0002 5.72% 0.0002 5.72% 0.0004 -
0.002852 07:35:26 - 0.04% 0.0002 5.94% 0.0002 5.94% 0.0004 -
0.002853 07:28:45 - 0.21% 0.0002 5.98% 0.0002 5.98% 0.0004 -
0.002859 07:19:59 - 0.18% 0.0002 6.20% 0.0002 6.20% 0.0004 -
0.002854 07:11:04 - 0.07% 0.0002 6.02% 0.0002 6.02% 0.0004 -
0.002856 07:07:59 - 0.11% 0.0002 6.09% 0.0002 6.09% 0.0004 -
0.002859 06:50:02 - 0.25% 0.0002 6.20% 0.0002 6.20% 0.0004 -
0.002852 06:35:24 - 0.04% 0.0002 5.94% 0.0002 5.94% 0.0004 -
0.002853 06:28:54 - 0.11% 0.0002 5.98% 0.0002 5.98% 0.0004 -
0.002856 06:23:14 - 0.28% 0.0002 6.09% 0.0002 6.09% 0.0004 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی