اینتر ولیو

InterValue
نرخ فعلی:: 0.002398 0.08
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.002398 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.002398 0.08
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اینتر ولیو در روز جاری

۱۹:۳۵:۲۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.002398 19:35:23 - 0.04% - 0.08% - 0.08% - -
0.002399 19:28:37 - 0.04% - 0.04% - 0.04% - -
0.002398 19:19:54 - 0.04% - 0.08% - 0.08% - -
0.002399 19:05:32 - 0.04% - 0.04% - 0.04% - -
0.002398 18:50:01 - 0.04% - 0.08% - 0.08% - -
0.002399 18:35:27 - 0.04% - 0.04% - 0.04% - -
0.002398 18:28:58 - 0.04% - 0.08% - 0.08% - -
0.002399 18:05:52 - 0.04% - 0.04% - 0.04% - -
0.002398 17:50:28 - 0.08% - 0.08% - 0.08% - -
0.002400 17:29:16 - 0.04% - - - - - -
0.002399 17:20:30 - 0.04% - 0.04% - 0.04% - -
0.002400 17:11:29 - 0.04% - - - - - -
0.002399 17:05:44 - 0.04% - 0.04% - 0.04% - -
0.002400 16:35:36 - 0.08% - - - - - -
0.002402 15:50:24 - 0.04% - 0.08% - 0.08% - -
0.002403 15:05:35 - 0.04% - 0.13% - 0.13% - -
0.002404 14:50:38 - 0.04% - 0.17% - 0.17% - -
0.002403 14:35:51 - 0.04% - 0.13% - 0.13% - -
0.002404 14:11:27 - 0.04% - 0.17% - 0.17% - -
0.002405 13:35:42 - 0.04% - 0.21% - 0.21% - -
0.002404 13:29:27 - 0.04% - 0.17% - 0.17% - -
0.002405 13:05:33 - 0.04% - 0.21% - 0.21% - -
0.002406 12:50:00 - 0.04% - 0.25% - 0.25% - -
0.002405 12:06:02 - 0.04% - 0.21% - 0.21% - -
0.002404 11:50:31 - 0.04% - 0.17% - 0.17% - -
0.002405 11:35:01 - 0.04% - 0.21% - 0.21% - -
0.002404 11:19:57 - 0.04% - 0.17% - 0.17% - -
0.002403 11:05:36 - 0.04% - 0.13% - 0.13% - -
0.002404 10:50:29 - 0.04% - 0.17% - 0.17% - -
0.002405 10:20:22 - 0.04% - 0.21% - 0.21% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی