گو وید مای

GoWithMi
نرخ فعلی:: 0.000426 1.67
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000426 1.67
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000426 1.67
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

گو وید مای در روز جاری

۲۰:۳۵:۲۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000426 20:35:24 - 0.24% - 1.67% - 1.43% - -
0.000425 20:11:22 - 0.47% - 1.43% - 1.19% 0.0001 -
0.000423 20:05:52 - 0.95% - 0.95% - 0.71% 0.0001 -
0.000427 19:50:01 - 0.47% - 1.91% - 1.67% - -
0.000429 19:35:22 - 0.70% - 2.39% - 2.14% - -
0.000426 19:28:59 - 0.23% - 1.67% - 1.43% - -
0.000427 19:11:32 - 0.94% - 1.91% - 1.67% - -
0.000431 19:05:43 - 1.17% - 2.86% - 2.62% - -
0.000426 18:50:25 - 0.24% - 1.67% - 1.43% - -
0.000425 18:35:41 - 1.18% - 1.43% - 1.19% 0.0001 -
0.000430 18:29:18 - 2.14% - 2.63% - 2.38% - -
0.000421 18:20:00 - 1.19% - 0.48% - 0.24% 0.0001 -
0.000426 18:06:08 - 0.94% - 1.67% - 1.43% - -
0.000430 17:50:30 - 0.93% - 2.63% - 2.38% - -
0.000434 17:29:27 - 0.46% - 3.58% - 3.33% - -
0.000436 17:20:12 - 2.83% - 4.06% - 3.81% - -
0.000424 17:05:55 - 0.47% - 1.19% - 0.95% 0.0001 -
0.000426 16:28:56 - 0.47% - 1.67% - 1.43% - -
0.000424 15:49:56 - 0.24% - 1.19% - 0.95% 0.0001 -
0.000425 15:29:19 - 0.24% - 1.43% - 1.19% 0.0001 -
0.000426 15:23:23 - 0.24% - 1.67% - 1.43% - -
0.000425 15:08:33 - 0.24% - 1.43% - 1.19% 0.0001 -
0.000424 14:50:30 - 0.24% - 1.19% - 0.95% 0.0001 -
0.000423 14:19:58 - 0.24% - 0.95% - 0.71% 0.0001 -
0.000422 14:10:59 - 0.24% - 0.72% - 0.48% 0.0001 -
0.000423 14:05:41 - 0.24% - 0.95% - 0.71% 0.0001 -
0.000424 13:50:19 - 0.24% - 1.19% - 0.95% 0.0001 -
0.000425 13:28:59 - 0.24% - 1.43% - 1.19% 0.0001 -
0.000424 13:23:14 - 0.24% - 1.19% - 0.95% 0.0001 -
0.000425 13:11:17 - 0.24% - 1.43% - 1.19% 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی