انجین

Engine
نرخ فعلی:: 0.000166 4.82
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000166 4.82
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000166 4.82
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

انجین در روز جاری

۱۷:۳۵:۴۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000166 17:35:42 - 1.81% - 4.82% - 4.82% - -
0.000169 17:20:49 - 3.68% - 2.96% - 2.96% - -
0.000163 17:06:04 - 1.23% - 6.75% - 6.75% - -
0.000165 16:35:50 - 1.21% - 5.45% - 5.45% - -
0.000167 16:29:40 - 0.60% - 4.19% - 4.19% - -
0.000168 16:20:51 - 1.79% - 3.57% - 3.57% - -
0.000171 16:11:43 - 0.59% - 1.75% - 1.75% - -
0.000170 16:06:07 - 2.41% - 2.35% - 2.35% - -
0.000166 15:50:45 - 4.22% - 4.82% - 4.82% - -
0.000173 15:35:52 - 2.37% - 0.58% - 0.58% - -
0.000169 15:05:56 - 1.18% - 2.96% - 2.96% - -
0.000171 14:50:59 - 0.59% - 1.75% - 1.75% - -
0.000170 14:29:40 - 0.59% - 2.35% - 2.35% - -
0.000171 14:20:45 - 0.59% - 1.75% - 1.75% - -
0.000170 13:50:24 - 0.59% - 2.35% - 2.35% - -
0.000171 13:29:39 - 1.18% - 1.75% - 1.75% - -
0.000169 13:21:08 - 1.20% - 2.96% - 2.96% - -
0.000167 13:11:58 - 0.60% - 4.19% - 4.19% - -
0.000166 13:05:48 - 0.60% - 4.82% - 4.82% - -
0.000167 12:29:32 - 1.21% - 4.19% - 4.19% - -
0.000165 12:23:39 - 0.61% - 5.45% - 5.45% - -
0.000166 12:06:43 - 1.84% - 4.82% - 4.82% - -
0.000163 11:50:53 - 2.45% - 6.75% - 6.75% - -
0.000167 11:06:00 - 1.20% - 4.19% - 4.19% - -
0.000169 10:29:13 - 1.20% - 2.96% - 2.96% - -
0.000167 10:20:45 - 0.60% - 4.19% - 4.19% - -
0.000166 10:05:54 - 1.20% - 4.82% - 4.82% - -
0.000168 09:50:35 - 1.79% - 3.57% - 3.57% - -
0.000171 09:35:48 - 5.56% - 1.75% - 1.75% - -
0.000162 09:19:59 - 4.32% - 7.41% - 7.41% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی