دیکرد / Decred

Decred
نرخ فعلی:: 21.8456 0.45
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 21.8456 0.45
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 21.8456 0.45
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۱۷:۵۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
21.8456 11:17:57 0.0034 0.02% 0.0985 0.45% 0.0862 0.40% 0.4636 0.8456
21.8422 11:16:52 0.0071 0.03% 0.0951 0.44% 0.0828 0.38% 0.467 0.8422
21.8351 11:16:00 0.0056 0.03% 0.088 0.40% 0.0757 0.35% 0.4741 0.8351
21.8407 11:13:58 0.0066 0.03% 0.0936 0.43% 0.0813 0.37% 0.4685 0.8407
21.8473 11:13:11 0.0348 0.16% 0.1002 0.46% 0.0879 0.40% 0.4619 0.8473
21.8125 11:12:25 0.0255 0.12% 0.0654 0.30% 0.0531 0.24% 0.4967 0.8125
21.838 11:11:19 0.0219 0.10% 0.0909 0.42% 0.0786 0.36% 0.4712 0.838
21.8599 11:10:16 0.004 0.02% 0.1128 0.52% 0.1005 0.46% 0.4493 0.8599
21.8559 11:09:22 0.0127 0.06% 0.1088 0.50% 0.0965 0.44% 0.4533 0.8559
21.8432 11:08:22 0.008 0.04% 0.0961 0.44% 0.0838 0.39% 0.466 0.8432
21.8352 11:07:26 0.0108 0.05% 0.0881 0.41% 0.0758 0.35% 0.474 0.8352
21.846 11:06:41 0.0293 0.13% 0.0989 0.45% 0.0866 0.40% 0.4632 0.846
21.8167 11:05:48 0.0064 0.03% 0.0696 0.32% 0.0573 0.26% 0.4925 0.8167
21.8231 11:05:08 0.0204 0.09% 0.076 0.35% 0.0637 0.29% 0.4861 0.8231
21.8435 11:04:27 0.0154 0.07% 0.0964 0.44% 0.0841 0.39% 0.4657 0.8435
21.8281 11:03:42 0.0216 0.10% 0.081 0.37% 0.0687 0.32% 0.4811 0.8281
21.8065 11:01:45 0.0152 0.07% 0.0594 0.27% 0.0471 0.22% 0.5027 0.8065
21.8217 10:59:44 0.0016 0.01% 0.0746 0.34% 0.0623 0.29% 0.4875 0.8217
21.8201 10:58:47 0.0291 0.13% 0.073 0.34% 0.0607 0.28% 0.4891 0.8201
21.791 10:57:48 0.0293 0.13% 0.0439 0.20% 0.0316 0.15% 0.5182 0.791
21.7617 10:56:45 0.0271 0.12% 0.0146 0.07% 0.0023 0.01% 0.5475 0.7617
21.7346 10:55:43 0.0002 - 0.0125 0.06% 0.0248 0.11% 0.5746 0.7346
21.7344 10:54:36 0.0102 0.05% 0.0127 0.06% 0.025 0.12% 0.5748 0.7344
21.7446 10:53:44 0.0014 0.01% 0.0025 0.01% 0.0148 0.07% 0.5646 0.7446
21.7432 10:52:50 0.0001 - 0.0039 0.02% 0.0162 0.07% 0.566 0.7432
21.7433 10:51:59 0.0105 0.05% 0.0038 0.02% 0.0161 0.07% 0.5659 0.7433
21.7328 10:50:55 0.0297 0.14% 0.0143 0.07% 0.0266 0.12% 0.5764 0.7328
21.7031 10:49:41 0.0467 0.22% 0.044 0.20% 0.0563 0.26% 0.6061 0.7031
21.6564 10:48:37 0.0033 0.02% 0.0907 0.42% 0.103 0.48% 0.6528 0.6564
21.6531 10:47:39 0.0008 - 0.094 0.43% 0.1063 0.49% 0.6561 0.6531
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی