خبر

دیکرید

Decred
نرخ فعلی:: 20.98 1.21
ارزهای دیجیتال (به دلار)

نرخ فعلی: : 20.98 1.21

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 20.98 1.21

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال (به دلار)

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی