Darico Ecosystem Coin

Darico Ecosystem Coin
نرخ فعلی:: 0.186811 15.46
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.186811 15.46
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.186811 15.46
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

Darico Ecosystem Coin در روز جاری

۱۲:۳۵:۳۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.186811 12:35:35 0.0006 0.30% 0.0289 15.46% 0.0289 15.46% 0.0745 -
0.187376 12:29:18 0.0002 0.13% 0.0283 15.11% 0.0283 15.11% 0.0739 -
0.187135 12:23:16 0.0012 0.64% 0.0286 15.26% 0.0286 15.26% 0.0742 -
0.188334 12:11:18 0.0001 0.04% 0.0274 14.53% 0.0274 14.53% 0.073 -
0.188404 12:08:24 0.0006 0.30% 0.0273 14.48% 0.0273 14.48% 0.0729 -
0.188976 11:49:57 0.0044 2.31% 0.0267 14.14% 0.0267 14.14% 0.0723 -
0.193350 11:35:18 0.0002 0.13% 0.0223 11.55% 0.0223 11.55% 0.0679 -
0.193108 11:29:10 0.0041 2.10% 0.0226 11.69% 0.0226 11.69% 0.0682 -
0.197165 11:23:23 0.0004 0.22% 0.0185 9.40% 0.0185 9.40% 0.0641 -
0.197601 11:11:23 - 0.01% 0.0181 9.15% 0.0181 9.15% 0.0637 -
0.197590 11:05:41 0.0003 0.17% 0.0181 9.16% 0.0181 9.16% 0.0637 -
0.197260 10:50:29 0.0001 0.05% 0.0184 9.34% 0.0184 9.34% 0.064 -
0.197169 10:35:36 0.0009 0.46% 0.0185 9.39% 0.0185 9.39% 0.0641 -
0.198079 10:29:16 - 0.02% 0.0176 8.89% 0.0176 8.89% 0.0632 -
0.198117 10:20:17 0.0001 0.06% 0.0176 8.87% 0.0176 8.87% 0.0632 -
0.198235 10:11:17 0.0001 0.07% 0.0175 8.81% 0.0175 8.81% 0.0631 -
0.198373 10:05:40 0.0005 0.24% 0.0173 8.73% 0.0173 8.73% 0.0629 -
0.198856 09:50:00 0.0001 0.05% 0.0168 8.47% 0.0168 8.47% 0.0624 -
0.198751 09:35:23 0.0001 0.07% 0.0169 8.52% 0.0169 8.52% 0.0625 -
0.198614 09:28:50 0.0007 0.38% 0.0171 8.60% 0.0171 8.60% 0.0627 -
0.199359 09:19:59 0.0008 0.40% 0.0163 8.19% 0.0163 8.19% 0.0619 -
0.200151 09:11:17 0.0015 0.73% 0.0155 7.76% 0.0155 7.76% 0.0611 -
0.198695 09:05:30 0.0001 0.07% 0.017 8.55% 0.017 8.55% 0.0626 -
0.198844 08:49:58 0.0008 0.38% 0.0168 8.47% 0.0168 8.47% 0.0624 -
0.198093 08:35:20 0.0009 0.44% 0.0176 8.88% 0.0176 8.88% 0.0632 -
0.198971 08:28:56 0.0007 0.37% 0.0167 8.40% 0.0167 8.40% 0.0623 -
0.198230 08:23:07 0.002 0.98% 0.0175 8.81% 0.0175 8.81% 0.0631 -
0.200181 08:11:15 - - 0.0155 7.75% 0.0155 7.75% 0.0611 -
0.200189 08:05:31 0.0011 0.55% 0.0155 7.74% 0.0155 7.74% 0.0611 -
0.199086 07:49:54 0.0006 0.29% 0.0166 8.34% 0.0166 8.34% 0.0622 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی