Bob's Repair

Bob's Repair
نرخ فعلی:: 0.007794 33.26
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.007794 33.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.007794 33.26
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۵۴:۰۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.007794 05:54:01 - 0.04% 0.0026 33.26% - - 0.0026 -
0.007797 05:24:05 - 0.04% 0.0026 33.21% - 0.04% 0.0026 -
0.007794 04:54:01 - 0.01% 0.0026 33.26% - - 0.0026 -
0.007795 04:23:19 - 0.01% 0.0026 33.24% - 0.01% 0.0026 -
0.007796 03:18:05 - 0.01% 0.0026 33.22% - 0.03% 0.0026 -
0.007795 02:23:04 0.0026 33.15% 0.0026 33.24% - 0.01% 0.0026 -
0.010379 01:53:05 - 0.27% - 0.07% 0.0026 33.17% - -
0.010351 01:23:09 - 0.35% - 0.34% 0.0026 32.81% - -
0.010387 00:53:05 0.0026 33.27% - 0.01% 0.0026 33.27% - -
0.007794 00:24:19 - - 0.0026 33.26% - - 0.0026 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی