خبر

بیتسِند

BitSend
نرخ فعلی:: 0.000439 1.15
ارزهای دیجیتال (به دلار)

نرخ فعلی: : 0.000439 1.15

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000439 1.15

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال (به دلار)

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی