زیرو اکس

0x
نرخ فعلی:: 1.01 0.99
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.01 0.99
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.01 0.99
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

زیرو اکس در روز جاری

۰۷:۵۲:۴۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.01 07:52:48 0.01 1% 0.01 0.99% 0.01 0.99% 0.07 0.01
1.00 07:51:48 0.01 1% 0.02 2% 0.02 2% 0.08 -
1.01 07:48:46 0.01 1% 0.01 0.99% 0.01 0.99% 0.07 0.01
1.00 07:45:44 0.0002 0.02% 0.02 2% 0.02 2% 0.08 -
0.999820 07:44:58 - - 0.0202 2.02% 0.0202 2.02% 0.0802 0.0002
0.999828 07:44:41 0.0002 0.02% 0.0202 2.02% 0.0202 2.02% 0.0802 0.0002
1.00 07:43:58 0.0001 0.01% 0.02 2% 0.02 2% 0.08 -
0.999857 07:43:48 0.0001 0.01% 0.0201 2.01% 0.0201 2.01% 0.0801 0.0001
0.999802 07:43:12 0.0002 0.02% 0.0202 2.02% 0.0202 2.02% 0.0802 0.0002
0.999647 07:42:48 0.0004 0.04% 0.0204 2.04% 0.0204 2.04% 0.0804 0.0004
1.00 07:39:43 0.0002 0.02% 0.02 2% 0.02 2% 0.08 -
0.999791 07:38:55 - - 0.0202 2.02% 0.0202 2.02% 0.0802 0.0002
0.999839 07:38:44 0.0009 0.09% 0.0202 2.02% 0.0202 2.02% 0.0802 0.0002
0.998900 07:37:57 - - 0.0211 2.11% 0.0211 2.11% 0.0811 0.0011
0.998886 07:37:47 0.0003 0.03% 0.0211 2.11% 0.0211 2.11% 0.0811 0.0011
0.999203 07:36:58 - - 0.0208 2.08% 0.0208 2.08% 0.0808 0.0008
0.999209 07:36:45 0.0002 0.02% 0.0208 2.08% 0.0208 2.08% 0.0808 0.0008
0.999390 07:35:53 0.0002 0.02% 0.0206 2.06% 0.0206 2.06% 0.0806 0.0006
0.999193 07:35:42 0.0003 0.03% 0.0208 2.08% 0.0208 2.08% 0.0808 0.0008
0.998925 07:34:59 - - 0.0211 2.11% 0.0211 2.11% 0.0811 0.0011
0.998905 07:34:45 0.0001 0.01% 0.0211 2.11% 0.0211 2.11% 0.0811 0.0011
0.998777 07:33:57 - - 0.0212 2.12% 0.0212 2.12% 0.0812 0.0012
0.998813 07:33:44 0.0001 0.01% 0.0212 2.12% 0.0212 2.12% 0.0812 0.0012
0.998752 07:33:18 - - 0.0212 2.13% 0.0212 2.13% 0.0812 0.0012
0.998783 07:32:59 0.0003 0.03% 0.0212 2.12% 0.0212 2.12% 0.0812 0.0012
0.999069 07:31:58 - - 0.0209 2.10% 0.0209 2.10% 0.0809 0.0009
0.999082 07:31:45 0.0009 0.09% 0.0209 2.09% 0.0209 2.09% 0.0809 0.0009
1.00 07:13:54 0.01 1% 0.02 2% 0.02 2% 0.08 -
1.01 06:57:57 0.01 1% 0.01 0.99% 0.01 0.99% 0.07 0.01
1.00 06:53:53 0.01 1% 0.02 2% 0.02 2% 0.08 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی