سویا

US Soybeans
نرخ فعلی:: 1,266.75 0.21
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 1,266.75 0.21

واحد حجمی : بوشل

نرخ فعلی: : 1,266.75 0.21

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی : بوشل

نوع بازار : بازار جهانی

سویا در روز جاری

۰۹:۲۴:۵۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1,266.75 09:24:50 - - 2.63 0.21% 6 0.47% 2.63 25.75
1,266.75 09:24:49 0.25 0.02% 2.63 0.21% 6 0.47% 2.63 25.75
1,266.5 09:20:58 - - 2.88 0.23% 6.25 0.49% 2.88 25.5
1,266.5 09:20:58 0.12 0.01% 2.88 0.23% 6.25 0.49% 2.88 25.5
1,266.62 09:15:57 - - 2.76 0.22% 6.13 0.48% 2.76 25.62
1,266.62 09:15:46 0.13 0.01% 2.76 0.22% 6.13 0.48% 2.76 25.62
1,266.75 09:13:51 - - 2.63 0.21% 6 0.47% 2.63 25.75
1,266.75 09:13:46 0.5 0.04% 2.63 0.21% 6 0.47% 2.63 25.75
1,267.25 09:11:46 0.13 0.01% 2.13 0.17% 5.5 0.43% 2.13 26.25
1,267.38 09:11:07 0.38 0.03% 2 0.16% 5.37 0.42% 2 26.38
1,267 09:09:48 0.12 0.01% 2.38 0.19% 5.75 0.45% 2.38 26
1,267.12 09:09:43 0.26 0.02% 2.26 0.18% 5.63 0.44% 2.26 26.12
1,267.38 09:08:54 0.63 0.05% 2 0.16% 5.37 0.42% 2 26.38
1,266.75 09:06:44 0.25 0.02% 2.63 0.21% 6 0.47% 2.63 25.75
1,267 09:06:00 - - 2.38 0.19% 5.75 0.45% 2.38 26
1,267 09:05:56 0.25 0.02% 2.38 0.19% 5.75 0.45% 2.38 26
1,267.25 09:04:30 0.13 0.01% 2.13 0.17% 5.5 0.43% 2.13 26.25
1,267.12 09:02:28 - - 2.26 0.18% 5.63 0.44% 2.26 26.12
1,267.12 09:02:22 0.13 0.01% 2.26 0.18% 5.63 0.44% 2.26 26.12
1,267.25 09:01:40 0.5 0.04% 2.13 0.17% 5.5 0.43% 2.13 26.25
1,266.75 08:59:39 - - 2.63 0.21% 6 0.47% 2.63 25.75
1,266.75 08:59:39 0.13 0.01% 2.63 0.21% 6 0.47% 2.63 25.75
1,266.62 08:57:36 0.13 0.01% 2.76 0.22% 6.13 0.48% 2.76 25.62
1,266.75 08:55:46 - - 2.63 0.21% 6 0.47% 2.63 25.75
1,266.75 08:55:45 0.37 0.03% 2.63 0.21% 6 0.47% 2.63 25.75
1,267.12 08:53:37 - - 2.26 0.18% 5.63 0.44% 2.26 26.12
1,267.12 08:53:37 0.26 0.02% 2.26 0.18% 5.63 0.44% 2.26 26.12
1,267.38 08:51:43 - - 2 0.16% 5.37 0.42% 2 26.38
1,267.38 08:51:42 0.26 0.02% 2 0.16% 5.37 0.42% 2 26.38
1,267.12 08:49:38 0.13 0.01% 2.26 0.18% 5.63 0.44% 2.26 26.12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی