کاکائو (بازار آمریکا)

Cocoa
نرخ فعلی:: 2,574 1.4
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 2,574 1.4
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 2,574 1.4
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

کاکائو (بازار آمریکا) در روز جاری

۱۵:۲۵:۲۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2,574 15:25:26 2 0.08% 36 1.40% 48 1.86% 36 27
2,572 15:21:28 1 0.04% 38 1.48% 50 1.94% 38 29
2,571 15:20:32 2 0.08% 39 1.52% 51 1.98% 39 30
2,573 15:17:23 9 0.35% 37 1.44% 49 1.90% 37 28
2,582 15:16:26 6 0.23% 28 1.08% 40 1.55% 28 19
2,576 15:15:32 2 0.08% 34 1.32% 46 1.79% 34 25
2,578 15:14:25 5 0.19% 32 1.24% 44 1.71% 32 23
2,573 15:13:22 1 0.04% 37 1.44% 49 1.90% 37 28
2,574 15:12:27 8 0.31% 36 1.40% 48 1.86% 36 27
2,582 15:11:25 6 0.23% 28 1.08% 40 1.55% 28 19
2,576 15:10:34 6 0.23% 34 1.32% 46 1.79% 34 25
2,582 15:09:28 9 0.35% 28 1.08% 40 1.55% 28 19
2,573 15:08:24 5 0.19% 37 1.44% 49 1.90% 37 28
2,578 15:07:26 4 0.16% 32 1.24% 44 1.71% 32 23
2,582 15:03:35 4 0.16% 28 1.08% 40 1.55% 28 19
2,578 15:02:38 4 0.16% 32 1.24% 44 1.71% 32 23
2,582 15:01:45 2 0.08% 28 1.08% 40 1.55% 28 19
2,580 15:01:02 3 0.12% 30 1.16% 42 1.63% 30 21
2,577 14:59:22 5 0.19% 33 1.28% 45 1.75% 33 24
2,582 14:57:23 5 0.19% 28 1.08% 40 1.55% 28 19
2,577 14:55:26 4 0.16% 33 1.28% 45 1.75% 33 24
2,581 14:54:25 1 0.04% 29 1.12% 41 1.59% 29 20
2,580 14:53:23 3 0.12% 30 1.16% 42 1.63% 30 21
2,577 14:52:24 2 0.08% 33 1.28% 45 1.75% 33 24
2,579 14:51:28 2 0.08% 31 1.20% 43 1.67% 31 22
2,577 14:50:33 3 0.12% 33 1.28% 45 1.75% 33 24
2,580 14:48:29 3 0.12% 30 1.16% 42 1.63% 30 21
2,577 14:47:20 3 0.12% 33 1.28% 45 1.75% 33 24
2,580 14:46:22 1 0.04% 30 1.16% 42 1.63% 30 21
2,579 14:45:22 1 0.04% 31 1.20% 43 1.67% 31 22
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی