خبر

کاکائو (بازار آمریکا)

Cocoa
نرخ فعلی:: 6,256 -
محصولات زراعی

نرخ فعلی: : 6,256 -

واحد حجمی : متریک تن

نرخ فعلی: : 6,256 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات زراعی

واحد حجمی : متریک تن

نوع بازار : بازار جهانی