خبر

کاکائو

US Cocoa
نرخ فعلی:: 2,716 5.58
محصولات زراعی

نرخ فعلی: : 2,716 5.58

واحد حجمی : متریک تن

نرخ فعلی: : 2,716 5.58

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات زراعی

واحد حجمی : متریک تن

نوع بازار : بازار جهانی