خبر

کاکائو

US Cocoa
نرخ فعلی:: 10,159 5.05
محصولات زراعی

نرخ فعلی: : 10,159 5.05

واحد حجمی : متریک تن

نرخ فعلی: : 10,159 5.05

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات زراعی

واحد حجمی : متریک تن

نوع بازار : بازار جهانی