برنج (بازار آمریکا)

Rough Rice
نرخ فعلی:: 13.95 -
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 13.95 -

واحد حجمی : صد کیلو

نرخ فعلی: : 13.95 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی : صد کیلو

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه برنج (بازار آمریکا)

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گندم (بازار آمریکا) 790 ۱۰ آذر - - 798 773 0 21 840 864
ذرت (بازار آمریکا) 571 ۱۰ آذر - - 575 567 0 1 591 591
جو (بازار آمریکا) 703 ۱۰ آذر - - 722 663 0 37 759 771
گندم بهاره (بازار آمریکا) 1,019 ۱۰ آذر - - 969 1,004 0 12 1,048 1,075
برنج p (بازار آمریکا) 13.95 ۱۰ آذر - - 14.035 13.95 0 0.05 14.295 14.59
سویا (بازار آمریکا) 1,228 ۱۰ آذر - - 1,236 1,217 0 14 1,252 1,277
کنجاله سویا (بازار آمریکا) 349.1 ۱۰ آذر - - 352.7 341 0 1.9 349.4 374.7
روغن سویا (بازار آمریکا) 55.18 ۱۰ آذر - - 56.08 55.11 0 3.82 58.88 61.99
سویا p (بازار آمریکا) 1,228 ۱۰ آذر - - 1,228 1,217 0 12 1,252 1,277
کنجاله سویا p (بازار آمریکا) 349.1 ۱۰ آذر - - 356.5 341.8 0 2.9 349.4 374.7
روغن سویا p (بازار آمریکا) 55.05 ۱۰ آذر - - 55.32 55.05 0 3.95 59.02 61.99
کلزا (بازار آمریکا) 671.1 ۱۰ بهمن - - 699.1 558.1 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی