خبر

یوان چین / روبل روسیه

CNY/RUB Ask
نرخ فعلی:: 10.444 0.31
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 10.444 0.31

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 10.444 0.31

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی