خبر

یوان چین / لئو رومانی

CNY/RON Ask
نرخ فعلی:: 0.636 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.636 0.13

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.636 0.13

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی