یوان چین / دلار نیوزیلند

CNY/NZD Ask
نرخ فعلی:: 0.2208 0.36
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2208 0.36
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2208 0.36
واحد پولی : -
کشور : چین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۳:۲۲:۴۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2208 23:22:45 0.0003 0.14% 0.0008 0.36% 0.0008 0.36% 0.0003 -
0.2205 23:08:59 0.0007 0.32% 0.0005 0.23% 0.0005 0.23% - -
0.2212 22:50:44 0.0005 0.23% 0.0012 0.55% 0.0012 0.55% 0.0007 -
0.2207 22:22:38 0.0011 0.50% 0.0007 0.32% 0.0007 0.32% 0.0002 -
0.2196 22:03:36 - - 0.0004 0.18% 0.0004 0.18% 0.0009 -
0.2196 22:03:34 0.0009 0.41% 0.0004 0.18% 0.0004 0.18% 0.0009 -
0.2205 21:22:52 0.0001 0.05% 0.0005 0.23% 0.0005 0.23% - -
0.2204 21:08:46 0.0002 0.09% 0.0004 0.18% 0.0004 0.18% 0.0001 -
0.2202 20:03:31 - - 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% 0.0003 -
0.2202 20:03:31 0.0001 0.05% 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% 0.0003 -
0.2201 19:43:29 0.0002 0.09% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0004 -
0.2203 18:43:30 0.0002 0.09% 0.0003 0.14% 0.0003 0.14% 0.0002 -
0.2205 17:43:29 0.0003 0.14% 0.0005 0.23% 0.0005 0.23% - -
0.2208 17:29:01 0.0001 0.05% 0.0008 0.36% 0.0008 0.36% 0.0003 -
0.2207 17:03:35 - - 0.0007 0.32% 0.0007 0.32% 0.0002 -
0.2207 17:03:33 0.0003 0.14% 0.0007 0.32% 0.0007 0.32% 0.0002 -
0.2204 16:08:49 0.0002 0.09% 0.0004 0.18% 0.0004 0.18% 0.0001 -
0.2202 15:29:26 0.0001 0.05% 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% 0.0003 -
0.2203 14:43:29 0.0001 0.05% 0.0003 0.14% 0.0003 0.14% 0.0002 -
0.2202 14:08:42 0.0001 0.05% 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% 0.0003 -
0.2203 13:22:23 0.0001 0.05% 0.0003 0.14% 0.0003 0.14% 0.0002 -
0.2202 13:08:31 0.0001 0.05% 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% 0.0003 -
0.2201 12:43:23 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0004 -
0.2202 12:22:30 0.0001 0.05% 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% 0.0003 -
0.2201 11:43:44 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0004 -
0.2202 11:29:32 0.0001 0.05% 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% 0.0003 -
0.2203 11:03:24 - - 0.0003 0.14% 0.0003 0.14% 0.0002 -
0.2203 11:03:22 0.0002 0.09% 0.0003 0.14% 0.0003 0.14% 0.0002 -
0.2201 10:43:39 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0004 -
0.2202 10:22:25 0.0001 0.05% 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% 0.0003 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی