شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / وون کره جنوبی

CNY/KRW Ask
نرخ فعلی:: 171.67 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 171.67 0.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 171.67 0.2
واحد پولی : -
کشور : چین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۱:۱۵:۱۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
171.67 21:15:11 0.06 0.03% 0.34 0.20% 0.34 0.20% 1.8 0.33
171.73 21:01:53 - - 0.4 0.23% 0.4 0.23% 1.74 0.27
171.73 21:01:51 0.02 0.01% 0.4 0.23% 0.4 0.23% 1.74 0.27
171.75 20:50:13 0.07 0.04% 0.42 0.25% 0.42 0.25% 1.72 0.25
171.68 20:36:23 - - 0.35 0.20% 0.35 0.20% 1.79 0.32
171.68 20:36:21 0.12 0.07% 0.35 0.20% 0.35 0.20% 1.79 0.32
171.56 20:22:11 0.02 0.01% 0.23 0.13% 0.23 0.13% 1.91 0.44
171.54 20:02:00 - - 0.21 0.12% 0.21 0.12% 1.93 0.46
171.54 20:02:00 0.01 0.01% 0.21 0.12% 0.21 0.12% 1.93 0.46
171.53 19:50:19 0.07 0.04% 0.2 0.12% 0.2 0.12% 1.94 0.47
171.6 19:36:28 - - 0.27 0.16% 0.27 0.16% 1.87 0.4
171.6 19:36:23 0.02 0.01% 0.27 0.16% 0.27 0.16% 1.87 0.4
171.62 19:22:17 0.02 0.01% 0.29 0.17% 0.29 0.17% 1.85 0.38
171.6 19:15:10 0.01 0.01% 0.27 0.16% 0.27 0.16% 1.87 0.4
171.59 19:01:50 - - 0.26 0.15% 0.26 0.15% 1.88 0.41
171.59 19:01:49 0.1 0.06% 0.26 0.15% 0.26 0.15% 1.88 0.41
171.69 18:50:17 0.02 0.01% 0.36 0.21% 0.36 0.21% 1.78 0.31
171.71 18:36:23 - - 0.38 0.22% 0.38 0.22% 1.76 0.29
171.71 18:36:23 0.17 0.10% 0.38 0.22% 0.38 0.22% 1.76 0.29
171.54 18:15:13 0.01 0.01% 0.21 0.12% 0.21 0.12% 1.93 0.46
171.53 18:02:01 - - 0.2 0.12% 0.2 0.12% 1.94 0.47
171.53 18:01:59 0.03 0.02% 0.2 0.12% 0.2 0.12% 1.94 0.47
171.5 17:50:13 0.08 0.05% 0.17 0.10% 0.17 0.10% 1.97 0.5
171.58 17:36:20 - - 0.25 0.15% 0.25 0.15% 1.89 0.42
171.58 17:36:19 0.03 0.02% 0.25 0.15% 0.25 0.15% 1.89 0.42
171.55 17:15:13 0.01 0.01% 0.22 0.13% 0.22 0.13% 1.92 0.45
171.56 17:01:51 - - 0.23 0.13% 0.23 0.13% 1.91 0.44
171.56 17:01:51 0.06 0.03% 0.23 0.13% 0.23 0.13% 1.91 0.44
171.5 16:50:00 0.04 0.02% 0.17 0.10% 0.17 0.10% 1.97 0.5
171.46 16:36:16 - - 0.13 0.08% 0.13 0.08% 2.01 0.54
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی